ผู้ประกันตน โสดควรทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีตายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับประโยชน์ทดแทน : SIAMHRM.COM

ผู้ประกันตน โสดควรทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีตายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับประโยชน์ทดแทน


เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 16/6/2551

         นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวว่า  สำนักงานประกันสังคมขอแนะนำให้ผู้ประกันตนที่เป็นโสดควรทำเอกสาร ระบุชื่อผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน  พร้อมทั้งกรอก เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนและพยานให้ชัดเจนด้วย จึงจะถือว่าเอกสารฉบับดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการแสดงตัวว่าเป็นผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนอย่างแท้จริง และให้ผู้ประกันตนหรือ ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเป็นผู้เก็บไว้เอง เพื่อจะนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต  สำหรับผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนท่านใดยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตให้มายื่นขอรับสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและเขตพื้นที่ที่สะดวก เพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้าง  รับประโยชน์ทดแทนหากไม่มีผู้รับประโยชน์ทดแทน เงินส่วนนั้นจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด 
          สำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์โดยการทำหนังสือระบุไว้  หากผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ว่า ให้ใครเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย สำหรับผู้ประกันตนที่แต่งงานแล้ว  มีคู่สมรส  บุตร หรือบิดา มารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่หากไม่ประสงค์จะมอบให้ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิเฉพาะราย จะไม่ทำหนังสือระบุชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ก็ได้ เพราะทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินดังกล่าวให้ทายาทคนละเท่า ๆ กัน แต่สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้แต่งงาน หรือบิดามารดาเสียชีวิต และไม่มีทายาท หากประสงค์จะมอบให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ รับประโยชน์ทดแทนได้
         หากผู้ประกันตนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.sso.go.th
                               --------------------------------------------------------
                      ศูนย์สารนิเทศ  สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 
www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM