สปส.แจงแนวปฏิบัติส่งลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพเข้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ : SIAMHRM.COM

สปส.แจงแนวปฏิบัติส่งลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพเข้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯเลขที่ :
วันที่ประกาศ : 17/6/2551

          นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำแนวปฏิบัติส่งลูกจ้างและผู้ประกันตนเข้ารับการฟื้นฟูและฝึกอาชีพ โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต้องเป็นลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานและสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานที่สิ้นสุด  การรักษาเบื้องต้นแล้ว และต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือเป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดความรู้ และสามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวัน  มีสภาพความพิการที่สามารถฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือสติฟั่นเฟือน และไม่เป็นโรคติดต่อ-ร้ายแรง   สำหรับหลักฐานที่ใช้สมัครเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้แก่  ใบสมัครเข้าศูนย์ฯ  สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบันทึกการจ่ายเงินทดแทน ( กท 8) สำเนาแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท 16)  ใบรับรองแพทย์ และประวัติการรักษาพยาบาล (เวชระเบียน)   ฟิล์มเอ็กซเรย์ (ถ้ามี) และรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมซึ่งมีมติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ กรณีที่เป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพ
          เลขาธิการฯ กล่าวต่อไป สำนักงานประกันสังคม มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการ    2 แห่ง คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดยที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ ทั้ง 2 แห่งได้ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ด้านอาชีพควบคู่ไปกับการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม โดยทำการแก้ไขและพัฒนาผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  แบบครบวงจร รวมถึงการแนะแนวอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการทำงาน ทั้งนี้ การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับการดูแลตั้งแต่ผ่าตัดแก้ไขความพิการ พยาบาล กายภาพบำบัด ทำแขน ขาเทียม และไม้ค้ำพยุง รวมถึงการฝึกอาชีพหลายสาขาเพื่อให้ลูกจ้างได้เลือกเรียนให้เหมาะสมตามสภาพความพิการ
         สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านการแพทย์ และด้านอาชีพ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท โดยสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม และกรณีที่ลูกจ้างมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯ เกินกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามกฎหมาย เช่น จำเป็นต้องใช้ขาเทียม แขนเทียม ก็จะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินในการฟื้นฟูฯ จากมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
         ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี โทร    0 2567-0847-9 หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยองโทร.038 877 246 , 038 897 500  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม โทร.1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24  ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.sso.go.th
                             .......................................................
              ศูนย์สารนิเทศ  สอบถามประกันสังคม  โทร. 1506 / www. sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM