ปส.แนะผู้ประกันตนที่มีบุตรแรกเกิดถึง 6 ปี และส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนขึ้นไป สามารถยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้ : SIAMHRM.COM

ปส.แนะผู้ประกันตนที่มีบุตรแรกเกิดถึง 6 ปี และส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนขึ้นไป สามารถยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้สปส.แนะผู้ประกันตนที่มีบุตรแรกเกิดถึง 6 ปี และส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนขึ้นไป สามารถยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 18/6/2551

สปส.แนะผู้ประกันตนที่มีบุตรแรกเกิดถึง 6 ปี และส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนขึ้นไป สามารถยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้
 
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แนะผู้ประกันตนที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุแรกเกิด – 6 ปี และได้จัดส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน สามารถยื่นแบบ สปส.2-01 พร้อมหลักฐานรับสิทธิได้ทันที
          นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวแนะนำ ผู้ประกันตนที่มีบุตรช่วงอายุแรกเกิด – 6 ปี ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตร  ซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ สปส.2-01 เพื่อรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร พร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วยสำเนาสูติบัตรของบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสูติบัตรของ คู่แฝดด้วย) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน โดย ผู้ประกันตนหญิง ให้ยื่นขอรับเงินทันทีเพราะถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนในกรณีผู้ประกันตนชาย จะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยจะต้องแนบหลักฐานข้างต้นเหมือนกับการ ใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิง แต่ต้องมีหลักฐานเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง คือ สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
          ทั้งนี้ การจ่ายสิทธิประโยชน์จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนเดือนละ 350 บาท / บุตร 1 คน  ซึ่งในการขอรับประโยชน์จะได้คราวละไม่เกิน 2 คน โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตร ก็ต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป โดย สปส.จะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ของผู้ประกันตน ถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ธนาคารที่ให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ ทหารไทย นครหลวงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และไทยธนาคาร ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีดังกล่าวได้ที่ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่นำส่งเงินสมทบอยู่ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.
...............................................................................
               ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์บริการข้อมูล 1506
www.sso.go.th

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM