พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 51 มีผล 27พ.ค. นี้ : SIAMHRM.COM

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 51 มีผล 27พ.ค. นี้
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ว่า กฎหมายดังกล่าวจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ซึ่งสาระสำคัญมีการแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมและทันสมัยขึ้นหลายประการ เช่น ให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทำงานในลักษณะเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่เป็นธรรมเท่ากับลูกจ้างในระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ห้ามนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้างจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา ลูกจ้างสามารถร้องเรียนมาที่เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน จะช่วยดำเนินการให้ถึงที่สุด นอกจากนี้ กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงนำเวลาทำงานปกติส่วนที่ไม่ครบ 8 ชั่วโมง ไปรวมกับเวลาทำงานปกติในวันอื่นได้ แต่ต้องไม่เกินวันละ 9 ชั่วโมง กรณีหยุดกิจการชั่วคราวให้นายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างร้อยละ 75 เป็นต้น

หน้า 12

 

โดย : matichon.co.th

 

Link ที่เกี่ยวข้อง :

1. http://law.siamhrm.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=12 พรบ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

2. http://law.siamhrm.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=13 พรบ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM