ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประโยชน์ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาทุกคดี : SIAMHRM.COM

ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประโยชน์ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาทุกคดีทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประโยชน์ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาทุกคดี

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 18/2/2551


ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประโยชน์ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาทุกคดี
          กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนสำหรับผู้ประกันตนในการรับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย  เจ็บป่วย   ทุพลภาพ  หรือตาย  ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน  รวมถึงกรณีคลอดบุตร  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และว่างงาน  ซึ่งประโยชน์ทดแทนที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น  แต่ในปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกันตนและบุคคลภายนอกร่วมกันกระทำการทุจริตปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนประกันสังคม
ตัวอย่างเหตุการณ์ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมของคลีนิคทันตกรรมแห่งหนึ่ง  ในจังหวัดสกลนคร  สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม จึงได้สอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด  และได้ปฏิเสธการจ่ายประโยชน์ทดแทนและรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกับผู้กระทำผิดต่อคลินิกทันตกรรมดังกล่าว 
           เพื่อป้องกันความเสียหายของกองทุนประกันสังคม  และไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก  สำนักงานประกันสังคมจึงได้เพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน 3  กรณี  คือ  กรณีทันตกรรม  อุดฟัน  ถอนฟัน  ขูดหินปูน  และกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้  ฐานอคริลิก  ผู้ประกันตนที่มิได้ยื่นเรื่องเบิกประโยชน์ทดแทนที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเองหรือมีผู้รับมอบอำนาจมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนซึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ผู้ประกันตนหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบสำเนาเวชระเบียนที่บันทึกการให้บริการ ทันตกรรมประกอบการยื่นเรื่องด้วย  สำหรับกรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตร  ให้นำสูติบัตรต้นฉบับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่  และขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)  และแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี   ทันตกรรม (สปส.2-16)  โดยให้มีรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงขอความร่วมมือให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเตรียมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนให้ถูกต้อง   ครบถ้วนด้วย
          หากผู้ประกันตนหรือบุคคลใดมีเจตนาทุจริตสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการใช้สิทธิของผู้ประกันตนและเสถียรภาพเงินกองทุน โดยหากมีการปลอมแปลงเอกสารในการรับสิทธิประโยชน์  หรือมีการแจ้งข้อความ  อันเป็นเท็จ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินคดีอาญา  พร้อมทั้งคดีแพ่งทันที  รวมถึงผู้มายื่นเรื่องและผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมด
--------------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ  สายด่วนประกันสังคม  1506 
www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM