Customer Orientation (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า) : SIAMHRM.COM

Customer Orientation (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า)Customer   Orientation  (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า)
   
      ความหมาย  :    การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า   รวมทั้งการให้การบริการเพื่อสนองตอบต่อ
                                ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว                                                                                   
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่เข้าใจคุณสมบัติของสินค้าและการให้บริการต่างๆ
 ·    ไม่สามารถตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากลูกค้า
 ·    ไม่รับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากลูกค้า
 ·    ไม่สามารถสรุปหรือแยกแยะความต้องการของลูกค้าที่มีต่อการใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ
 
2
 
 ·    ชี้แจงรายละเอียดของสินค้าหรือการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าได้บ้าง
 ·    ตอบข้อซักถามในรายละเอียดของสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้า
 ·    แจ้งความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลงของสินค้าหรือการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ      
 
3
 
 ·    วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 ·    ติดตามผลการใช้สินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 ·    ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
 
4
 
 ·    ตอบข้อซักถามที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
 ·    หาวิธีการในการปรับปรุงการใช้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า
 ·    แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าและสมาชิกในทีม
 ·    ชักจูงและจูงใจให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการ
 
5
 
 ·    กำหนดแผนงานการให้บริการแก่ลูกค้าได้ (งบฯ คน เครื่องมือ ฯลฯ)
 ·    หาช่องทางใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 ·    กระตุ้นจิตสำนึกด้านการให้บริการแก่สมาชิกภายในและภายนอกทีมได้
 ·    ทบทวนและติดตามผลการทำงานของสมาชิกในทีมเป็นระยะ ๆ
 ·    แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆที่พบให้กับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM