การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการในการสัมภาษณ์ : SIAMHRM.COM

การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการในการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการในการสัมภาษณ์
 
 
ขั้นก่อนการสัมภาษณ์
 
        ข้อควรปฏิบัติ
 
        1. เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการสัมภาษณ์ครบตามที่หลักสูตรกำหนด โดยไม่ขาดและซักถ้ามีข้อสงสัยในบทบาทหน้าที่
            ของตนเอง หรือการใช้เอกสารต่างๆทีเกี่ยวข้อง
 
        2.  อ่านและทำความเข้าใจข้อคำถาม แนวคำตอบของมิติต่างๆที่กำหนดไว้
 
        3.  ทำความเข้าใจในคำถามและมาตรประเมินที่ตนได้รับมอบหมาย
 
        4.  ตรงต่อเวลา เป็นตัวแทนที่ดีขององค์การ
 
        5.  กล่าวแนะนำตนเองและขอบคุณผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
 
        6.  สร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับแนวทางการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างให้แก่เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้
            เข้าสอบ
 
        7.  ศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างจากคู่มือ
 
        8.  คำนึงถึงประโยชน์ที่องค์การจะได้รับจากกรรมการสัมภาษณ์ที่ดีและตัดสินใจถูกต้องและผลเสียหาย เสียดาย
             เสียใจ เสียเงิน เสียเวลาต่างๆ ที่จะตามมา หากตนด่วนตัดสินใจหรือตัดสินใจผิดพลาด
 
        9.  แยกแยะการสัมภาษณ์ให้ได้ว่าส่วนใดเป็นสาระที่ต้องการและส่วนใดเป็นลีลาประกอบเพื่อให้ได้สาระที่
             สมบูรณ์
 
        10. พัฒนาตนเองและทีมงานให้มีทักษะความสามารถในการสร้างและพัฒนาในการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง
              อย่างเป็นวิชาชีพ
 
        ข้อไม่ควรปฏิบัติ
 
            1.  ขออ่านใบสมัครและขอทราบข้อมูลส่วนตัวอื่นใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เข้ารับ การสัมภาษณ์ หรือร้องขอ ฝากฝังผู้
                สมัครบางคนให้กรรมการท่านอื่นได้ทราบ
 
 
 
ขั้นระหว่างการสัมภาษณ์
 
             ข้อควรปฏิบัติ
 
            1.  อยู่สัมภาษณ์ตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ ไม่เข้าๆ ออกๆ ห้องสัมภาษณ์
 
            2.  รักษาเวลาในการซักถาม หากผู้เข้าสอบให้ข้อมูลมากเกินความจำเป็น ควรหยุดโดยกล่าวขอบคุณด้วยความ
                สุภาพว่าได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว
    
            3.  ซักถามผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยภาษาที่ง่าย สั้น กะทัดรัด และสุภาพ
 
            4.  จดบันทึกข้อมูลพฤติกรรมสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย
 
            5.  ซักถามตามแนวทางที่กำหนด ถามเพิ่มเติมแต่น้อยและเท่าที่จำเป็น
 
            6.  ปรับลีลา แนวทางการพูดคุยของตนให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของผู้สมัครแต่ละคนและกรรมการสัมภาษณ์
 
            7.  รู้จักปรับใช้แนวทางการควบคุม การรับฟัง การให้ความร่วมมือให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เข้ารับการ
                 สัมภาษณ์และกรรมการ
 
            ข้อไม่ควรปฏิบัติ
 
            1.  ชิงถามมิติที่ตนไม่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่พิจารณาเห็นว่าข้อมูลคำตอบที่ได้รับยังไม่เพียงพอแก่การประเมิน จึงจะถามเพิ่มเติมได้
 
            2.  ถามนำเพื่อให้ได้คำตอบที่ตนต้องการ หรือคาดคั้นคำตอบจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
 
            3.  พูดอภิปราย วิจารณ์ หรือพูดเปรียบเทียบผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แต่ละคนในระหว่างการสัมภาษณ์
 
            4.  ใจลอยขณะรับฟังคำตอบ คำอธิบายจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
 
            5.  ถามผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในเรื่องที่นอกเหนือประเด็น/หัวข้อที่กำหนดไว้ หรือถามซ้ำในสิ่งที่มีคนซักถาม
                 ไปแล้ว
 
            6.  กล่าวข่มขู่คุกคามผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ หรือพูดในทำนองไม่ให้เกียรติหรือดูถูกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
 
            7.  เพิกเฉยที่จะรับฟังคำตอบของมิติอื่นๆ ที่ตนไม่ได้รับผิดชอบในการซักถาม
 
            8.  กล่าวตำหนิ หรือข่มขู่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์หรือกรรมการด้วยกันเองในระหว่างการสัมภาษณ์
 
            9.  พูดคุยกันในระหว่างกรรมการอื่นกำลังสัมภาษณ์ เช่นให้ข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แก่กัน หรือ
                 แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับผู้สมัครให้กรรมการท่านอื่นได้ทราบ
 
            10.  พูดศัพท์ทางวิชาการ หรือทับศัพท์เป็นภาษาต่างประเทศที่อาจทำให้ผู้สมัครงุนงง ไม่เข้าใจ
 
            11.  หลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ที่ก่อให้เกิดแรงกดดันหรือสร้างความรู้สึกเครียดแก่ผู้สมัคร (stress interview) เว้น
                  เสียแต่ว่าตำแหน่งงานเป้าหมายนั้นผู้ปฏิบัติต้องใช้ความอดทนต่อแรงกดดันต่อแรงกดดันเป็นพิเศษ
 
            12.  หลีกเลี่ยงการพูดคุยใดๆ เกี่ยวกับตนเอง หรืองานในหน้าที่ของตน
 
            13.  เปิดโอกาสให้ผู้สมัครซักถามในเรื่องที่ไม่สมควร หรือ “กินเวลา” เนิ่นนาน ปล่อยให้ผู้สมัครกุมอำนาจใน
                   การสัมภาษณ์
 
            14.  พูดเกินกว่า 25 % ของเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปในการสัมภาษณ์
 
ขั้นหลังการสัมภาษณ์
 
            ข้อควรปฏิบัติ
 
            1.  ประเมินด้วยใจเป็นกลางตามข้อมูลที่ได้รับ
 
            2.  เปิดใจกว้างกับการอภิปรายชี้แจงผลการให้คะแนน (ยืดหยุ่น)
 
            3.  เก็บรักษาความลับเกี่ยวกับ (ผล) การสัมภาษณ์
 
            4.  ให้ข้อมูลทั้งแง่มุมที่ดีและข้อบกพร่อง (หากมี) ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่ลำเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
 
            5.  ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขการสัมภาษณ์ให้ดียิ่งๆ ขึ้น  ไม่แสดงทัศนะอื่นใดกับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 
            6.  ให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างในอนาคต
 
            7.  เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา หรือสิ่งที่ดีจากกรรมการท่านอื่นๆ ที่เห็นว่าถือเป็นตัวอย่างได้
 
            8.   ระมัดระวัง “ความเชื่อ ทัศนคติที่ซ่อนอยู่ภายในตน” ที่จะส่งผลต่อการประเมินและแสดงออกมาเพื่อโน้มน้าว
                  กรรมการท่านอื่นๆ เช่น คนที่ยิ้มง่าย ดูจะไว้ใจไม่ได้
 
            9.   เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ซักถามเพื่อให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับงานและองค์การ และ
                  ตอบเฉพาะในสิ่งที่พึงตอบและ (มั่นใจในข้อมูล) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 
            ข้อไม่ควรปฏิบัติ
 
            1. ใช้ความประทับใจของตน หรือข้อมูลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับมิติหรือมาตรประเมินมาใช้ทำให้มีผลกระทบต่อการ
                ให้คะแนน
 
            2.  ด่วนตัดสินใจความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กับตำแหน่งงานโดยเฉพาะ ใน 5 นาทีแรกของการ
                สัมภาษณ์
 
            3.  แก้หรือกดคะแนนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ตนไม่ “อยากได้” และให้คะแนนสูงกับผู้ที่ตนประสงค์ให้ผ่านการ
                สัมภาษณ์
 
            4.  ประเมินผู้เข้ารับการสัมภาษณ์โดยไม่มีข้อมูลเชิงพฤติกรรมอย่างพอเพียง
 
            5.  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือคัดลอกผลการประเมินของกรรมการท่านอื่นมาเป็นของตน
 
            6.  ชี้นำหรือมี อิทธิพลต่อแนวทางการให้คะแนนของกรรมการท่านอื่น
 
            7.  วิพากษ์วิจารณ์แนวทางหรือผลการสัมภาษณ์ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องฟัง
 
            8.  ปฏิบัติเสมือนว่าการสัมภาษณ์สิ้นสุดลงเมื่อตัดสินใจคัดเลือกคนได้ตามต้องการแล้ว
 
            9.  เพิกเฉยและไม่ให้ความร่วมมือต่อการประเมินผลความสำเร็จของการใช้การสัมภาษณ์ในการคัดเลือก
                 บุคลากร
            10. ประเมินหรือสัมภาษณ์พอเป็นพิธีผ่านๆ ไปเท่านั้น หรือให้ “คะแนนพิเศษ” เนื่องจากความผูกพัน ความ
                  ประทับใจที่มีให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
 
            11.  นำเอกสารต่างๆที่ถือเป็นความลับออกนอก ห้องสัมภาษณ์
 
            12.  ลืมประเมินให้คะแนนรายมิติก่อนที่จะรับฟังคำตอบ คำอธิบายของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในมิติต่อไป
 
            13.  ให้คำมั่นสัญญาหรือความหวัง ตลอดจนจงใจเลือกปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้เข้ารับ การ
                    สัมภาษณ์บางคน
 
            14.  คิดว่าตนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์มานาน หรือเป็น “เจ้าของตำแหน่ง” ย่อมรู้ดีหรือติดสินใจไม่
                   พลาด
 
 
 

 
อ้างอิงจาก : การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง  ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3
 
โดย :  ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM