การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม : SIAMHRM.COM

การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม        วิธีการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมอาจกระทำเพียงสั้นๆ ครั้งเดียวหรือติดต่อกันหลายครั้ง และครอบคลุมระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และชนิดของโครงการฝึกอบรม ความรับผิดชอบ และความพร้อมของหน่วยงานฝึกอบรม ตลอดจนความสนใจและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร สำหรับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร และศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร  มักจะต้องติดตามผลการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อศึกษาว่า บุคลากรในองค์กรกำลังประสบปัญหาในการปฏิบัติงานที่ต้องการการฝึกอบรมอะไรเพิ่มอีก ซึ่งวิธีประเมินการฝึกอบรมที่นิยมทำกันโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้
 
        1.     การวัดผลภายหลังกรฝึกอบรมเพียงครั้งเดียว
 
        2.     การวัดผลก่อนและหลังการฝึกอบรม
 
        3.     การวัดก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างการฝึกอบรม และการวัดผลภายหลังการฝึกอบรม
 
        4.     การติดตามผลการฝึกอบรม ซึ่งมักดำเนินการเป็นช่วงเวลา เช่น 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี
 
        5.     การสัมภาษณ์ผู้รับการฝึกอบรม / ผู้บังคับบัญชา / ผู้ร่วมงาน
 
        6.     การสังเกตการณ์ การดำเนินงาน และการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรม
 
        7.     การศึกษารายงานการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อศึกษาผลกระทบของการฝึกอบรมที่มีต่อการพัฒนาองค์การ
 
        8.     เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการฝึกอบรม
 
                    · การใช้แบบทดสอบความรู้ /  ทัศนคติ
 
                    ·  การปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ หรือให้แสดงออกเป็นกิริยาอาการ
 
                    ·  การใช้กิจกรรมกลุ่มแก้ไขสถานการณ์สมมุติ และวิธีการอื่น
 
        การประเมินโครงการฝึกอบรมจะต้องดำเนินการแตกต่างกันตามลักษณะของโครงการ และปัจจัยสนับสนุน เช่น ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา กำลังคน ความรู้และความสามารถในการประเมินโครงการ ความสนใจและการสนับสนุนจากผู้บริหาร เป็นต้น
 
 

 
ข้อมูลอ้างอิง : การประเมินผลงานฝึกอบรม
 
โดย  : ดร. ณัฎฐพงษ์ เขจรนันทน์
 
 
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM