ปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

ปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดตำแหน่งสาระสำคัญของตำแหน่ง คือ
           
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ (Duty and responsibility)
 
    ·  ชนิดงาน
    ·  ลักษณะงาน
    ·  ขอบเขตของงาน
    ·  ระดับการตัดสินใจ
    ·  การบังคับบัญชา
    ·  การบังคับบัญชาที่ได้รับ
 
คุณภาพของงาน (Difficulty and complexity)
 
    ·   ความยุ่งยากของงาน
    ·   ความคิดสร้างสรรค์
    ·   แนวคิดในการปฏิบัติงาน
    ·   ความซับซ้อนของงาน
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (Knowledge and ability)
 
    ·    คุณวุฒิการศึกษา
    ·    ความสามารถและทักษะที่ต้องการ
 
สิ่งที่ไม่เป็นสาระสำคัญในการกำหนดตำแหน่ง
 
    ·    ความอาวุโส
    ·    ความขยัน มุมานะ
    ·    ปริมาณงาน
    ·    ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติ
    ·    วุฒิการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้อง
    ·    บุคลิกลักษณะบุคคล
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM