คู่มือพนักงาน : รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดทำคู่มือพนักงาน : SIAMHRM.COM

คู่มือพนักงาน : รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดทำคู่มือพนักงาน    การจัดทำคู่มือพนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนลงมือเขียนได้ โดยพิจารณาหัวข้อดังต่อไปนี้
 
 
1. สารหรือข้อความต้อนรับจากประธานคณะผู้บริหาร
 
        ·  การประกาศเจตนารมณ์ขององค์กร ในด้านต่างๆเช่น การจ้างงาน,  สหภาพแรงงาน ฯลฯ
 
2. รายละเอียดของธุรกิจ
 
        ·  วิสัยทัศน์ ปรัชญาของบริษัท ,พันธกิจ หรือลักษณะการดำเนินงาน
        ·  ประวัติความเป็นมา
        ·  สินค้าหรือบริการ
        ·  การจัดองค์กร
 
3. ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน/การรับรองสิทธิ
 
        ·  ข้อความที่บ่งบอกถึงความเท่าเทียมกันในโอกาสการจ้างงาน
 
4. การว่าจ้าง
 
        ·   สถานะของพนักงาน (เต็มเวลา , ไม่เต็มเวลา ฯลฯ)
        ·   ชั่วโมงการทำงาน ,เวลาพัก และรับประทานอาหารกลางวัน
        ·   การบันทึกเวลาทำงาน
        ·   แฟ้มประวัติพนักงาน
        ·   การเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้าย
        ·   โปรแกรมการฝึกอบรม
        ·   ขั้นตอนการเลิกจ้าง
 
5.  ค่าแรงและเงินเดือน
 
        ·   นโยบายด้านค่าแรงและเงินเดือน
        ·   การประเมินการขึ้นเงินเดือน
        ·   วันจ่ายเงินเดือน/ค่าแรง
        ·   การเบิกเงินล่วงหน้า
        ·   การทำงานล่วงเวลา
        ·   รายการหักเงิน
        ·   การนำฝากธนาคารอัตโนมัติ
 
6. ความปลอดภัยและสุขภาพ
 
        ·   กฎระเบียบในเรื่องความปลอดภัย
        ·   ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
        ·   การให้บริการทางการแพทย์
        ·   ความปลอดภัยในองค์กร
        ·   การกลับเข้ามาปฎิบัติงาน
        ·    สถานที่ทำงานที่ปลอดยาเสพติด
 
7. มาตรฐานและกฎระเบียบบริษัท
 
        ·   การประพฤติตนของพนักงาน
        ·   การลงโทษ
        ·   การายงานการลา/ความไม่เอาใจใส่ในงาน
        ·   การใช้โทรศัพท์
        ·   การมีส่วนร่วมและการให้รางวัลจูงใจ
        ·   เงินได้อื่นๆ
        ·   การล่วงละเมิดทางเพศ
 
8. ผลประโยชน์ของพนักงานตามพระราชบัญญัติ
 
        ·   การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน *
        ·   ประกันสังคม *
        ·   การชดเชยการว่างงาน *
        ·   การลาคลอด *
        ·   การลาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของทางการ *
        ·   (ผลประโยชน์อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ)
 
9. ผลประโยชน์ของพนักงานด้านการประกันภัย
 
        ·   การประกันสุขภาพหมู่
        ·   การประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
        ·   การประกันทุพพลภาพถาวร
        ·   การประกันทุพพลภาพชั่วคราว
 
10. ผลประโยชน์ของพนักงานตามความสมัครใจ
 
        ·   การลาพักผ่อน
        ·   การซื้อหุ้นของบริษัท
        ·   แผนการออม/สหกรณ์ออมทรัพย์
        ·   แผนการเกษียณอายุ
        ·   การสนับสนุนค่าเล่าเรียน
        ·   การลาป่วย/ลากิจ
        ·   การถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัว
        ·   ร้านอาหาร/สวัสดิการอาหารกลางวัน
        ·   การแบ่งปันผลกำไร
        ·   เงินชดเชยการเลิกจ้าง
        ·   สิทธิพิเศษอื่นๆ
 
11. แรงงานสัมพันธ์
 
        ·    การประเมินผลการปฎิบัติงาน
        ·    การจัดการกับข้อร้องเรียน *
        ·    การประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
        ·    ระบบการเสนอข้อแนะนำ
        ·    จดหมายข่าวพนักงาน
        ·    กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมทางสังคมของพนักงาน
 
    หากคุณยังไม่แน่ใจว่ามีหัวข้อใดบ้างที่สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรของคุณ สิ่งสำคัญอีกประการที่จะให้คุณทราบถึงวิธีการเลือกและพัฒนาหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุด ดังนี้
 
        1.  พิจารณาว่าผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน พูดถึงหรือบ่นถึงมากที่สุด
        2.  พิจารณาว่าหัวข้อใดบ้างที่พนักงานถามถึงบ่อยที่สุด
        3.  พิจารณาว่าหัวข้อใดบ้างที่พนักงานเข้าใจน้อยที่สุด
        4.  พิจารณาว่าลักษณะการกระทำใดที่พนักงานสร้างปัญหาให้บริษัทมากที่สุด
        5.  มีกฎข้อบังคับของรัฐ ที่จำเป็นต้องรวบไว้ในคู่มือ
 
 

 
อ้างอิงจากหนังสือ วิธีการเขียนคู่มือพนักงาน
 
 แปลและเรียบเรียงโดย :วุฒิพงษ์  ยศถาสุโรดม
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM