ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน : SIAMHRM.COM

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน


 ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน

            1.  ปัจจัยภายนอกองค์การ  หมายถึง  ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การซึ่งไม่สามารถควบคุมได้  และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนกำลังคน  ดังนี้

                        1.  ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ  (Economics)

                        2.  ปัจจัยด้านสังคม  (Social)

                        3.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี่  (Technology)

                        4.  ปัจจัยด้านการเมือง  (Politics)

                        5.  ปัจจัยด้านคู่แข่ง (Competitor)

            2  ปัจจัยภายในองค์การ

                        หมายถึง  ปัจจัยที่มีอยู่ภายในองค์กรซึ่งสามารถควบคุมได้  เช่นการวางแผนกำลังคน  นโยบายองค์การ  แผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย

  1. นโยบายองค์การ (Organization Policy)

  2. แผนกลยุทธ์  (Strategic Plans) 
  3. งบประมาณ (Budgets) 
  4. ผลการดำเนินงาน (Result of Operations)
  5. บุคลากร  (Personal)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM