กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : SIAMHRM.COM

กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์


กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์


             การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ อาจกล่าวได้ว่าจะครอบคลุมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การรับคนเข้ามาทำงานจนถึงสิ้นสุดการเป็นพนักงาน โดยมีกลยุทธ์สำคัญที่เรียกกันสั้นๆ ว่า กลยุทธ์ “3 Rs” ซึ่งประกอบด้วย
                -  กลยุทธ์การว่าจ้างพนักงาน (Recruitment Strategy)
                -  กลยุทธ์การดูแลรักษาพนักงาน (Retention Strategy)
                -  กลยุทธ์การสิ้นสุดการเป็นพนักงาน  (Retirement Strategy)

                แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำกลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  เช่น
                -  ข้อมูลจากสภาพการแข่งขันของตลาด โดยเฉพาะตลาดแรงงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางใด และในสภาพองค์กรต้องการแรงงานที่มีความสามารถทางด้านใด
                -  ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อหาปัจจัยต่างๆ เป็นข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์ ของกำลังคนในองค์การ
                - ข้อมูลจาการกำหนดค่า KPl (Key Performance lndicator) ขององค์การว่าแผนกใด หน่วยงานใดยังมีความต้องการกำลังคน หรือความต้องการของผู้สามารถเฉพาะตำแหน่งมากน้อยเพียงใด หน่วยงานใดมีความจำเป็นเร่งด่วนทั้งด้านการเพิ่ม แลลดกำลังคนมากที่สุด และรองลงมาตามลำดับ
                -  ข้อมูลจากการทำงาน Job Analysis เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของการทำงานในแต่แต่หน้าที่ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ถ้าต้องการปรับปรุงควรปรับปรุงในเรื่องใดจะลดหรือเพิ่มกำลังคนประเภทใด จำนวนเท่าใด จะใช้แรงงานจากแหล่งภายนอก หรือบุคลากรจากภายในองค์การ หรือเลือกใช้วิธีการใช้ Outsource

    - ข้อมูลจากการประเมินผลปฏิบัติงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น
    : การใช้ BSC : Balance Score Card
    : การใช้หลัก MBO : Management By Objective

    ตัวอย่างกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เช่น
    -  กลยุทธ์การวางแผนสรรหาบุคลากร
    -  กลยุทธ์การวางแผนการคัดเลือกบุคลากร
    -  กลยุทธ์การวางแผนเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
    -  กลยุทธ์การวางแผนเพื่อโอนย้าย
    -  กลยุทธ์การวางแผนเพื่อลดทรัพยากร
    -  กลยุทธ์การวางเพื่อเพื่อทรัพยากรมนุษย์

 

Posted by สัญจร...คนเดินทาง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM