ขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : SIAMHRM.COM

ขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์


ขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

                ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีขั้นตอนโดยทั่ว ๆไป ดังนี้

                การพยากรณ์กำลังคนที่ต้องการในอนาคต

                เป็นการพยากรณ์อุปสงค์ (Demand) ซึ่งเป็นความต้องการด้านทรัพยากรกับอุปทาน (Supply) ซึ่งเป็นปริมาณทรัพยากรในตลาดแรงงาน โดยวิเคราะห์ดูว่าทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการในอนาคตขององค์การมีจำนวนเท่าใด และมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคตสามารถนำเอาวิธีทางสถิติ (Statistical method) การใช้ดุลยพินิจ (Judgement) และ ประสบการณ์ (Experience) มาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนำเอาหลายวิธีการมาผสมผสานกัน

                ในการพยากรณ์ความต้องการกำลังคน (Manpower Forecast) ขององค์การโดยทั่วไปมีรูปแบบที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ลักษณะ คือ

              1 . การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantity) จะใช้สำหรับการพยากรณ์จำนวนบุคลากรที่ต้องการ มีวิธีการที่นิยมใช้กันมาก คือ

                - การวิเคราะห์ปริมาณงาน (Work Load Analysis)

                - การวิเคราะห์กำลังคน (Work Force Analysis)

                วิเคราะห์ปริมาณงาน (Work Load Analysis) เป็นการพยากรณ์/คาดคะเนเกี่ยวกับปริมาณงานที่จะทำในอนาคต แล้ววิเคราะห์ปริมาณงานต่อคนที่จะสามารถทำได้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและปรับเปลี่ยนออกมาในรู้ของจำนวนบุคลากรที่ต้องการ

                ข้อมูลที่ใช้พิจารณาในการวิเคราะห์ปริมาณงาน เช่น

                1. ปริมาณงาน (ปัจจุบันและอนาคต)

                2. ปริมาณงานที่บุคลากรคนหนึ่งต้องรับผิดชอบ

                3. ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรฐาน)

                การวิเคราะห์กำลังคน (Work Force Analysis)

                - การวิเคราะห์ว่าบุคลากรที่มีอยู่นั้น มีจำนวนเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ครบ ตามปริมาณงานที่ต้องการในเวลาที่กำหนด โดยพยากรณ์/จำนวนมากน้อยเพียงใด

                ข้อมูลที่ใช้พิจารณาในการวิเคราะห์กำลังคน

                1. ปริมาณบุคลากรที่มี

                2. การขาดงาน (ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน๗

                3. การหมุนเวียนของพนักงาน (ลาออก โยกย้าย เกษียณ)

                4. เทคนิคในการพยากรณ์ (แนวโน้ม อัตราส่วน)

                2. การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Quality) จะใช้ในการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งต่างๆ วิธีการที่ใช้ คือ การวิเคราะห์งาน (JA : Job Analysis) และเมื่อทำการวิเคราะห์งานแล้ว จะได้ผลลัพธ์ออกมาอีก 2 ประการ คือ

                - การพรรณนาลักษณะงาน (JD : Job Description)

                - คุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำงาน (JS : Job Specification)

 

 

Posted by สัญจร...คนเดินทาง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM