บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้ : SIAMHRM.COM

บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้


บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้

  1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการ โดยเป้าหมายหลัก คือการดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรมในการผลักดัน ยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายในองค์กร ปรับโครงสร้างการแบ่งงาน และกำหนดกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงาน
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ ที่สำคัญต้องมีการสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  3. ปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล และรายงานถึงผลการดำเนินงานของบุคลล วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานทุกคนภายในองค์กร ควรจะมีการทบทวน ปรับปรุงและประเมินผลคุณภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร
  4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการอย่างมีระบบ ระเบียบ
  5. เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความผูกพันธ์ และทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืน การจัดให้มีกิจกรรมการสร้างบรรยากาศของการทำงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM