Broadbanding : ตัวอย่าง การจัดพนักงานเข้าระบบ และการประเมินค่างาน : SIAMHRM.COM

Broadbanding : ตัวอย่าง การจัดพนักงานเข้าระบบ และการประเมินค่างาน- ให้ใช้แนวทางข้างต้นนี้ เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาจัดพนักงานเข้าระดับต่างๆ
 
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณาค่างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาของพนักงานแต่ละราย
 
- สำหรับ B5 หรือระดับ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายก่อนมีผลบังคับ
 
- ให้ใช้ใบพรรณนาลักษณะงานระบบใหม่ ประกอบการวิเคราะห์ค่าของงานด้วย
 
- จะมีการทบทวนการประเมินค่างานและการจัดพนักงานเข้าระดับเป็นครั้งคราว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความเสมอภาค
 
 
แนวทางในการจัดพนักงานเข้าระบบ
 
ตัวอย่างบรรทัดฐาน
 
 
ระดับ 5   ระดับบริหาร
 
ระดับ 4     ระดับอาวุโส
 
ระดับ 3   ระดับจัดการและผู้เชี่ยวชาญ
 
ระดับ 2   ระดับวิชาชีพหลัก
 
ระดับ 1   ระดับวิชาชีพแรกเริ่ม
 
 
 

 
บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ด้วยระบบ Broadbanding
Boradbanding : An Innovative in Compensation Management
เขียนโดย :  ธัญญา  ผลอนันต์
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM