สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา : SIAMHRM.COM

สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญาจากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการเกิดสัญญาจ้างแรงงาน 
ทำให้เห็นและสรุปได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเฉพาะ  กล่าวคือ มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา
 

สัญญาจ้างแรงงาน มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา ความสัมพันธ์พิเศษตามสัญญาจ้างแรงงานของนายจ้าง ก็คือนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชา และมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง รวมทั้งในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายด้วย  ส่วนความสัมพันธ์พิเศษตามสัญญาจ้างแรงงานของลูกจ้าง ก็คือ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของนายจ้างอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในกิจการของนายจ้าง มีการทำงานร่วมกัน ด้วยความเอื้อเฟื้อต่อกันในระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM