สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา : SIAMHRM.COM

สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญาจากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการเกิดสัญญาจ้างแรงงาน 
 
 ทำให้เห็นและสรุปได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเฉพาะ 
กล่าวคือ สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา 

สัญญาจ้างแรงงาน สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา  ในภาษาลาตินเรียกสัญญาประเภทนี้ว่า Intuitus personae ซึ่งหมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาโดยพิจารณาถึงตัวบุคลิกลักษณะของแต่ละฝ่ายประกอบด้วย สำหรับสัญญาจ้างแรงงานของไทยมีลักษณะเฉพาะดังกล่าวในกฎหมายบัญญัติให้นายจ้างต้องใช้สิทธิความเป็นนายจ้างด้วยตนเอง ถ้าจะโอนความเป็นนายจ้างไปยังบุคคลภายนอก ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและลูกจ้างก็ต้องทำงานด้วยตนเอง ถ้าจะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนก็จะต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้าง

 
กรณีมีการฝ่าฝืน ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ (มาตรา 577) นอกจากนั้น ยังมีกฎหมาย บัญญัติว่า กรณีการจ้างแรงงานที่มีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นนายจ้าง สัญญาจ้างแรงงาน ย่อมระงับด้วยมรณะแห่งนายจ้าง (มาตรา 584) เหตุผลที่ความตายของนายจ้างไม่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานระงับทุกกรณีซึ่งไม่เหมือนกับความตายของลูกจ้าง ที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานระงับทุกกรณี ก็เพราะว่า นายจ้างอาจมีได้หลายคนในขณะเดียวกัน กรณีที่มีการมอบหมายอำนาจความเป็นนายจ้าง เมื่อนายจ้างคนหนึ่งตายก็ยังมีนายจ้างคนอื่นที่สามารถดำเนินความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างต่อไปได้ สัญญาจ้างแรงงาน จึงยังไม่ระงับในกรณีดังกล่าว
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM