ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ : SIAMHRM.COM

ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ 
  ความเป็นโมฆียะของสัญญาจ้างแรงงาน อาจส่งผลประการใดประการหนึ่งใน 2 ประการ กล่าวคือ
 
  1. การเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก
 
เมื่อมีการกล่าวอ้างความบกพร่องของการแสดงเจตนา ที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานเป็นโมฆียะ หรือบอกล้างโมฆียกรรม ก็จะทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรกที่เข้าทำสัญญา เช่นเดียวกับนิติกรรมสัญญาลักษณะอื่นๆ ที่มีผลให้คู่สัญญากลับคืนสู่สถานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้แทน (มาตรา 176 วรรค 14 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และเมื่อมีการบอกล้างโมฆียกรรมแล้ว คู่สัญญาต้องรีบใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการกลับคืนสู่ฐานะเดิมภายใน 1 ปี เนื่องจากกฎหมายห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันบอกล้างโมฆียกรรม (มาตรา 176 วรรค 3)
 
  1. การสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก
สัญญาจ้างแรงงานที่เป็นโมฆียะนั้น อาจมีผลสมบูรณ์ย้อนหลังไปตั้งแต่เริ่มแรกเข้าทำสัญญา โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก เมื่อผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรมหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแห่งโมฆียกรรม ได้ให้สัตยาบันด้วยการแสดงเจตนาต่อผู้ที่ทำให้เกิดโมฆียกรรม (มาตรา 177) หรือเมื่อไม่มีการบอกล้างโมฆียกรรม ภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบัน หรือ 10 ปี นับแต่ทำนิติกรรม หรือสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้ว ก็ทำให้หมดสิทธิบอกล้างโมฆียกรรมนั้น (มาตรา 181)
 
 
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM