ขอบเขตของ สัญญาจ้างแรงงาน : SIAMHRM.COM

ขอบเขตของ สัญญาจ้างแรงงาน 
การทำสัญญาจ้างแรงงานคู่สัญญาไม่สามารถทำได้โดยอิสระทุกรณี แต่จะต้องอยู่ในกรอบหรือขอบเขตของกฎหมาย 5 ประการ คือ
 
  1.  ต้องไม่ขัดต่อหลักสุจริต (มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) หรือ ที่เรียกในภาษาลาตินว่า หลัก Bona Fide
  2. ต้องมีวัตถุที่ประสงค์ของสัญญาไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  ไม่เป็นการพ้นวิสัยที่จะปฏิบัติ ไม่ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
  3. ต้องไม่เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากการสำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญา (มาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
  4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากเป็นกฎหมายเคร่งครัด (lex strictum)  เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง
  5. ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่  เว้นแต่จะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ และตามหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta Sunt Servanda)
 
 
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM