บทกำหนดโทษ : SIAMHRM.COM

บทกำหนดโทษสำหรับบทกำหนดโทษนั้น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้กำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนตั้งแต่มาตรา 128 ถึงมาตรา 159 โทษขั้นต่ำสุด คือ  ปรับไม่เกิน 50 บาทต่อวันในความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การของนายจ้างและลูกจ้าง ไปจนถึงขั้นสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ความผิดตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มิใช่ความผิดที่เปรียบเทียบได้ดังกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM