หน่วยงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ : SIAMHRM.COM

หน่วยงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย คือ
 
  1. สำนักงานทะเบียนกลาง มีหน้าที่ในการควบคุมการจดทะเบียนสมาคมนายจ้างสหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน รวมทั้งสภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างด้วย ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 7
  2. สำนักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับคำร้องและข้อพิพาทแรงงาน หรือดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 8
  3. สำนักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเพื่อเสนอให้คู่กรณีเลือกตั้ง และควบคุม ดำเนินการทางวิชาการและธุรการเกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 9
 
 
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM