นิยาม คำว่า การปิดงาน : SIAMHRM.COM

นิยาม คำว่า การปิดงานคำว่า “การปิดงาน” นั้น หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานเป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ (Lockout)  ซึ่งเป็นการกระทำของฝ่ายนายจ้างที่ไม่ประสงค์จะให้ลูกจ้างเข้าทำงานกับนายจ้างเป็นการชั่วคราว และการที่นายจ้างไม่ประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานเป็นการชั่วคราวนี้สืบเนื่องมาจากมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และนายจ้างมีความประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างต้องเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการปิดงานนั้นจะทำให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจะเป็นสภาวะกดดันหรือบีบบังคับให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้าง หรือถอนข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างที่ยื่นต่อฝ่ายนายจ้าง คำว่าการปิดงานจึงมีลักษณะพิเศษไม่ใช่กรณีที่นายจ้างหยุดทำการชั่วคราวหรือปิดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุขาดทุนหรือเพราะเหตุอย่างอื่น
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM