การบริหารกฎหมาย : การเปรียบเทียบคดี : SIAMHRM.COM

การบริหารกฎหมาย : การเปรียบเทียบคดี    ความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ความผิดตามกฎหมายนี้ทุกบทมาตราที่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำยกเว้นความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำตามมาตรา 157 เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ถ้าผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับเห็นว่า ผู้กระทำความผิดไม่ควรได้รับโทษจำคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้องเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับคือ
 
1.   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสำหรับความผิดซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
 
2.   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
 
    ถ้ามีกรณีเปรียบเทียบและผู้กระทำความผิดได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน แล้วก็ให้ถือว่าคดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้กระทำผิดไม่ยอมชำระค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบก็จะดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดนั้นต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM