การสั่งพักงาน (Suspension) : SIAMHRM.COM

การสั่งพักงาน (Suspension)การสั่งพักงาน (Suspension)
 
 
ขั้นตอนนี้ถือเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัยในขั้นรุนแรงถัดมาจากการเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร แต่ขั้นตอนนี้อาจใช้ดำเนินการกับพนักงาน ผู้กระทำผิดในครั้งแรก ถ้าการกระทำผิดนั้นมีลักษณะที่มีความรุนแรงมากพอการสั่งพักงานเป็นการให้พนักงานหยุดพักการทำงานในหน้าที่ของตน โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลตอบแทน
 
ระยะเวลาการสั่งพักงานอาจมีระยะเวลา 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน  หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้พนักงานผู้นั้นได้มีระยะเวลาคิด แก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสม
 
องค์การบางแห่งจะไม่นำวิธีการสั่งพักงานมาใช้เพราะอาจส่งผลในทางลบทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์การ เช่น ถ้าพนักงานผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานมาก และองค์การไม่สามารถหาพนักงานคนใหม่มาแทนได้ในช่วงขณะนั้น ก็จะส่งผลเสียต่อแผนการทำงานขององค์การ และเมื่อพนักงานผู้ถูกสั่งให้พักงานกลับเข้ามาทำงานในหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง พนักงานผู้นั้นอาจมีความรู้สึกในทางลบต่อหน่วยงานและองค์การ อีกทั้งเพื่อนร่วมงานคนอื่น อาจมองพนักงานผู้ถูกสั่งให้พักงานไปในทางที่ไม่ดีได้
 
 
 
 
 
โดย  : รองศาสตราจารย์สุดา  สุวรรณาภิรมย์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM