การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร (Written Warning) : SIAMHRM.COM

การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร (Written Warning)การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร (Written Warning)
 
 
 
 การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร  ถือเป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัยอย่างเป็นทางการ เพราะการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรผู้บริหารหรือผู้รักษาวินัยจะแจ้งสาเหตุของความบกพร่องของการกระทำผิดพร้อมอธิบายให้เข้าใจถึงแนวทางที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้พนักงานผู้นั้นเข้าใจและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในแฟ้มประวัติส่วนตัวของพนักงานผู้กระทำผิดนั้นพร้อมทั้ง ส่งสำเนาต่อไปให้กับหน่วยบริหารงานบุคคลเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติการทำงานของพนักงานผู้นั้น
 
 
โดย  : รองศาสตราจารย์สุดา  สุวรรณาภิรมย์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM