ลักษณะสำคัญที่ควรมีในระเบียบวินัย : SIAMHRM.COM

ลักษณะสำคัญที่ควรมีในระเบียบวินัยลักษณะสำคัญที่ควรมีในระเบียบวินัย
 
 
ระเบียบวินัยขององค์การโดยทั่วไปควรจะประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ (Fisher ,Schoenfeldt,&Shaw, 1996 : 733)
 

  ควรระบุเป็นลายลักษณ์อักษร

  กล่าวให้ชัดเจนว่านำไปใช้กับใคร

  การดำเนินการทางวินัยจะต้องไม่ทำในลักษณะล่าช้า

  ระบุอย่างแจ้งชัดว่า การกระทำลักษณะใดที่ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและเป็นความผิดขึ้นรุนแรงระดับใด

  กล่าวอย่างชัดเจนว่า ผู้บริหารระดับใดที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการความผิดทางวินัยในรูปแบบต่างๆ เช่น ให้ชัดเจนว่า ผู้บริหารในระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายไม่มีอำนาจในการไล่พนักงานออกจากงาน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารระดับสูง

  ในการใช้ระเบียบวินัย ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงต่อข้อกล่าวหาและให้โอกาสพูดก่อนที่จะทำการตัดสินว่าผิดหรือถูกตามข้อกล่าวหา

  ให้พนักงานมีโอกาสในการหาพยาน และนำพยานมาชี้แจง

 
 
โดย  : รองศาสตราจารย์สุดา  สุวรรณาภิรมย์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM