ประมาณการงบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี : SIAMHRM.COM

ประมาณการงบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปีประมาณการงบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี
 
 
 
งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปีนั้น ต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานมีกำลังใจที่จะทุ่มเทกำลังความสามารถ และในขณะเดียวกัน ต้องอยู่ในวิสัยที่ไม่กระทบต่องบประมาณการลงทุนด้านอื่นของบริษัท ปัจจัยที่จ้องนำมาพิจารณาในการประมาณการงบประมาณปรับเงินเดือน มีดังต่อไปนี้
 
1.     อัตราเฉลี่ยการปรับเงินเดือนของปีที่ผ่านมา
 
2.     ดัชนีผู้บริโภค (CPI)  หรืออัตราเงินเฟ้อ
 
3.     ความเคลื่อนไหวของตลาด โดยเฉพาะอัตราเฉลี่ยของการปรับเงินเดือนของตลาด (อัตราการปับเงินเดือนของตลาด จะมี
        ความสัมพันธ์กับปริมาณและความต้องการของตลาดแรงงาน)
 
4.     สภาพเศรษฐกิจของประเทศ พิจารณาจากอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น ปีใดที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู
        หลายบริษัทแข่งขันการปรับเงินเดือน เพื่อใช้เป็นฐานเงินเดือนในการรักษาคนหรือดึงคนจากตลาดแรงงานหรือคู่แข่ง
        ปัจจัยข้อนี้จะมีผลการะทบโดยตรงต่อระบบค่าจ้างค่าตอบแทนของตลาด ที่ไม่ได้สะท้อนถึงความรู้ความสามารถของแรง
        งานในตลาด
 
5.     ความสามารถในการจ่ายของบริษัท (Ability to Pay)  
 
6.     ผลประกอบการของบริษัท หากผลการประกอบการมีแนวโน้มขยายตัวอาจมีการว่าจ้างเงินเดือนสูงหรือปรับเงินเดือนใน
        อัตราสูงขึ้น วิธีนี้ไม่ค่อยนิยมทำกัน เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในระยะยาว บริษัทส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการจ่าย
        โบนัส หรือเพิ่มเงินพิเศษมากกว่า
 
7.     นโยบายของบริษัท บริษัทมีนโยบายด้านเงินเดือนอย่างไร เช่น ต้องการเป็นผู้นำค่าตอบแทน (Compensation to be
        Leadership) หรือมีนโยบายด้านค่าจ้างค่าตอบแทนในระดับที่แข่งขันได้  (Competitiveness)
 
 
 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่
เรียบเรียงโดย : คุณ ประเวศน์  มหารัตน์สกลุ

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM