วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง
 
                วิธีการที่ใช้ในการกำหนดระดับตำแหน่ง คือวิธีการประเมินค่างานนั่นเองซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่ในที่นี้จะหยิบยกวิธีพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมาอธิบายมี 4 วิธีได้แก่
 
                1. วิธีการจัดลำดับงาน (Job Ranking Method)
 
                                เป็นวิธีการประเมินความสำคัญของตำแหน่งในลักษณะของการมองภาพรวมของงานทั้งหมด โดยการเอาตำแหน่งต่างๆมาจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาลักษณะงานของตำแหน่งโดยรวม และเปรียบเทียบกันว่าตำแหน่งไหนสำคัญกว่าตำแหน่งโดยไม่มีการแยกให้เห็นองค์ประกอบต่างๆของแต่ละลักษณะงาน
 
                2. วิธีการจำแนกงาน (Job Classification Method)
 
                                เป็นวิธีที่คล้ายกับวิธีการจัดลำดับงานคือการพิจารณาความสำคัญของตำแหน่งในลักษณะรวมๆไม่มีการวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบโดยจะมีการวิเคราะห์และจำแนกงานในหน่วยงานออกเป็นระดับต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพความยากง่ายของงาน และแต่ละระดับจะมีคำนิยามซึ่งอธิบายลักษณะของงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานหรือแกนกลางในการที่จะนำตำแหน่งอื่นที่ต้องการประเมินมาเปรียบเทียบว่าควรจัดอยู่ในระดับใด แล้วจึงกำหนดค่าตอบแทนตามระดับของงาน
 
                3. วิธีการให้คะแนนองค์ประกอบ (Point-Rating Method)
 
                                เป็นวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง โดยการพิจารณาวิเคราะห์แยกองค์ประกอบของตำแหน่ง หรือสาระสำคัญของตำแหน่งที่แสดงค่าของงาน เช่น การปกครองบังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการทำงาน การตัดสินใจ ระดับความรู้และประสบการณ์ และขอบเขตของงานในหน้าที่ เป็นต้น แล้วตีค่าองค์ประกอบเหล่านี่ออกมาเป็นคะแนนเพื่อการพิจารณาเปรียบเทียบตำแหน่งที่ได้คะแนนรวมของทุกองค์ประกอบสูงก็ถือว่ามีความสำคัญและต้องถูกกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงกว่าตำแหน่งอื่น
 
                4. วิธีการเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Factor Comparison Method)
 
                                เป็นวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งโดยการนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานมาเปรียบเทียบกัน เป็นรายตำแหน่งโดยองค์ประกอบร่วมที่ใช้พิจารณาประกอบด้วย
                                4.1. การใช้สติปัญญา
                                4.2. ทักษะหรือความชำนาญ
                                4.3. ความรับผิดชอบ
                                4.4. สภาพการทำงาน
                การกำหนดระดับตำแหน่งงานจะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์งาน และเขียนคำบรรยายลักษณะงาน แล้วจึงประเมินค่างานด้วยวิธีการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว โดยอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายวิธีร่วมกันก็ได้ ซึ่งการจะเลือกใช้วิธีใดนั้นต้องคำนึงถึงลักษณะงานที่จะถูกประเมินและต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงจะทำให้การกำหนดระดับตำแหน่งในองค์การเหมาะสม มีความสอดคล้องกับค่าของงานอย่างแท้จริง
 
 
ที่มาจาก :  การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM