ประเภทที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างง่ายๆ (Simple Analytical Methods) : SIAMHRM.COM

ประเภทที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างง่ายๆ (Simple Analytical Methods)ประเภทที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างง่ายๆ (Simple Analytical Methods)
 
 
1.1. การจัดลำดับงาน (Job Ranking Method)
                การจัดลำดับงานเป็นวิธีประเมินค่าของงานที่ง่ายที่สุด เป็นการประเมินความสำคัญของงานในแต่ละตำแหน่ง ลักษณะส่วนรวม โดยจะนำตำแหน่งที่มีอยู่ทั้งหมดมาประเมินเปรียบเทียบกัน ซึ่งโดยปกติจะพิจารณาจากลักษณะงาน หรือความสำคัญของงานตามคำชี้แจงหน้าที่และความรับผิดชอบของงานหรือตำแหน่งงาน
 
1.2. การจับคู่เปรียบเทียบกัน (Paired Comparison Method)
                การจัดคู่เปรียบเทียบกัน เป็นการประเมินค่าของงานในลักษณะส่วนรวมเช่นเดียวกับการจัดลำดับงาน แต่มีความละเอียดและเป็นระบบมากกว่าเล็กน้อย วิธีการจับคู่เปรียบเทียบกันนี้กระทำโดยการนำเอางานของแต่ละตำแหน่งมาเปรียบเทียบกับงานตำแหน่งอื่นๆ ที่จะประเมินเป็นคู่ๆไป
 
1.3. การจำแนกงาน (Job Classification Method หรือ Grading Method)
                การจำแนกงานเป็นการประเมินค่าของงานในแต่ละตำแหน่งในลักษณะเช่นเดียวกับการจัดลำดับงานและการจับคู่เปรียบเทียบกัน แต่มีวิธีการดำเนินการไปในลักษณะตรงข้ามกัน กล่าวคือการจำแนกงานนี้จะมีการกำหนดระดับและนิยามของงานในแต่ละตำแหน่งไว้ก่อนและคัดเลือกตำแหน่งบางตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานหลักหรือตำแหน่งหลักเป็นตัวยืน ในการกำหนดตำแหน่งให้ตรงกับระดับและนิยามที่กำหนดไว้แล้วนำตำแหน่งที่จะประเมินมาเปรียบเทียบกับงานหลักหรือตำแหน่งหลัก
                การประเมินค่าของงานประเภทที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างง่ายๆ (Simple Analytical Methods) ทั้ง 3 วิธีดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกและประหยัดในการประเมินเพราะไม่ต้องมีการวางเกณฑ์หรือค้นคิดให้ยุ่งยาก สามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่เป็นวิธีที่ไม่ได้ใช้วิเคราะห์หรืออธิบายได้ยากว่าทำไมจึงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ และเป็นวิธีที่วัดได้เพียงว่า ยุ่งยากกว่า สำคัญกว่า แต่ไม่สามารถวัดได้ว่ากว่าเท่าไร เป็นต้น
 
 
ที่มาจาก : การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM