ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน : SIAMHRM.COM

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งานปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน
 
1. ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงสุด
                โดยผู้บริหารระดับสูงสุดจะต้องเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์งานเป็นอย่างดี ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการนำเอาผลการวิเคราะห์งานนั้นมาใช้ด้วย งานนี้จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย จึงต้องทำการสำรวจถึงเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในโครงการ การวิเคราะห์งานจะต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารระดับสูง เพราะขณะดำเนินการอาจจะกระทบเวลาของผู้เกี่ยวข้อง หรืออาจทำให้งานติดขัดจะต้องวางแผนล่วงหน้าว่าการดำเนินการวิเคราะห์งานจะกระทบต่อส่วนงานต่างๆ อย่างไร ผลที่ได้นำมาปรับปรุงวิธีการทำงานจะเพิ่มผลผลิต ความพอใจในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายอย่างไร เหล่านี้จะต้องเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อให้การสนับสนุน
 
2. ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
                ไม่ว่าพนักงานระดับใดก็ตามจะต้องให้ความร่วมมือในโครงการการวิเคราะห์งาน ก่อนจะเริ่มโครงการต้องให้แน่ใจว่าจะไม่ได้รับการต่อต้านหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมในทางลบ ซึ่งจะเป็นการขัดขวางการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เพราะมักจะเกิดความรู้สึกในหน่วย ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอๆว่า เมื่อมีการวิเคราะห์งานก็มักจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทางบวกและทางลบในแง่ของพนักงาน จึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน  การวิเคราะห์งานเป็นเรื่องการเก็บข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ และหากไม่ได้รับความร่วมมือก็ยากที่จะให้งานมีคุณภาพ ดังนั้นก่อนจะเริ่มโครงการจึงต้องหาทางทำให้ความรู้สึกที่จะไม่ให้ความร่วมมือหมดไป
 
 
 
ที่มาจาก : การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM