มาตรการแรงงานสัมพันธ์ : SIAMHRM.COM

มาตรการแรงงานสัมพันธ์-  ความจริงใจของบริษัท/นายจ้าง/ฝ่ายจัดการ ที่ต้องประสานผลประโยชน์
 
-  ความเข้าใจที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท
 
-  บรรยากาศ ความอบอุ่นในสถานที่ทำงาน
 
-  ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างแรงงานสัมพันธ์  เพราะ
 
        เป็นผู้ป้องกันปัญหาได้
 
        เป็นผู้สร้างปัญหาได้
 
        เป็นผู้แก้ไขปัญหาได้
 
        “ผู้บังคับบัญชา” เป็นหัวใจที่ต้องพัฒนาให้เป็นตัวแทนของฝ่ายจัดการที่ดี ที่มีคุณธรรมเพื่อรับผิดชอบงานด้านการแรงงานสัมพันธ์
 
-  ทำให้ ถูกต้อง ตามหลักการก่อน(คำนึงมาตรฐาน/ กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการบริหารคน)แล้วทำตามนั้นให้ถูกใจ โดยไม่เสียหลักการด้วยเช่นกัน
 
-   หากต้องชั่งสิ่งที่ปฏิบัติอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ต้องมีเหตุผลที่ดีมาสนับสนุนต้องรักษาคำมั่นให้ได้
 
-  การบริหารที่ดีคือ การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่ทำ เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
 

สรุป 

     การบริหารแรงงานสัมพันธ์เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่สำคัญของฝ่ายหรือหน่วยงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและยุติธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างผู้บริหารกับลูกจ้างฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM