ข้อพิจารณาในการวางแผนการวิเคราะห์งาน : SIAMHRM.COM

ข้อพิจารณาในการวางแผนการวิเคราะห์งานข้อพิจารณาในการวางแผนการวิเคราะห์งาน
 
 
                1. ต้องพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งาน
2. ต้องกำหนดขอบเขตของการสำรวจวิเคราะห์ว่ามีขอบเขตกว้าง แคบเพียงไร เช่น จะศึกษาเพียงหน่วยงานเดียว หรือศึกษาทั้งหมดในองค์การ เป็นต้น
                3. ต้องเลือกและกำหนดวิธีการศึกษาข้อมูล ตลอดจนเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์งานนั้นๆ
                4. ต้องกำหนดระยะเวลาสำหรับปฏิบัติงานเอาไว้ว่าจะเริ่มดำเนินงานเมื่อใด และจะสำเร็จหรือสิ้นสุดเมื่อใด
5. ต้องประมาณการเครื่องมือ เครื่องใช้ และงบประมาณที่ใช้ในการสำรวจในกรณีที่จำเป็นต้องเชิญบุคคลที่ทรงคุณวุฒิมาร่วมสนทนาหรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษอันจำเป็นสำหรับการสำรวจจะได้เตรียมการไว้ด้วย
            6. นักวิเคราะห์งานต้องเตรียมงานดังต่อไปนี้
6.1. ศึกษาถึงประเภทและขอบเขตของข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้องวิเคราะห์ โดยศึกษาพิจารณาจาก
                                                6.1.1. เอกสารต่างๆ และรายงานการวิเคราะห์งานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
                                                6.1.2. รายงานการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบระหว่างองค์การต่างๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
6.1.3. เอกสารและเรื่องราวที่จัดพิมพ์โดยองค์การตามสายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสมาคมที่อยู่ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
                                            6.1.4. การสัมภาษณ์จากบุคคลในองค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ
                                6.2. ศึกษาส่วนประกอบต่างๆของการจัดองค์การ เช่น
                                                6.2.1. วัตถุประสงค์
                                                6.2.2. นโยบายปัจจุบันทุกด้าน
6.3. ศึกษาถึงหลักการกฎเกณฑ์ขององค์การ ระเบียบข้อบังคับและวิธีการจัดการ โดยพิจารณาจากประมวลระเบียบข้อบังคับที่ใช้และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
                                6.4. การตรวจสอบโดยละเอียดถี่ถ้วนในแง่กฎหมาย เช่น
                                                6.4.1. ศึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
                                                6.4.2. หากจำเป็นควรรับฟังและปรึกษานักกฎหมาย
                                6.5. ศึกษาจากแผนภูมิขององค์การ
                7. ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์รายละเอียดโดยพิจารณา
                                7.1. ศึกษาและประเมินผลในแผนการปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติมาแล้วว่ามีผลดีต่อการวิเคราะห์อย่างไร
                                7.2. ไม่ควรกำหนดตำแหน่งที่ไม่รู้จัก เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
                8. หากจำเป็นควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นปฏิบัติการวิเคราะห์งาน เพื่อให้สัมพันธ์สอดคล้องกับงานขององค์การ
 
 
 
 
ที่มาจาก : การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM