ข้อพิจารณาในการวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพ : SIAMHRM.COM

ข้อพิจารณาในการวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพ


    
ข้อพิจารณาในการวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพ
 
 
               
                ในการวางแผนความก้าวหน้าของอาชีพนั้นควรจะต้องมีการพิจารณาอย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความสำเร็จและเป็นจริง สิ่งที่ต้องพิจารณาที่จะช่วยให้ความก้าวหน้าของอาชีพเกิดผลและเป็นจริงได้คือ
 
1. เป้าหมายต้องจำเพาะเจาะจงและมีรายละเอียด (specific)
                คือควรจะต้องระบุชัดเกี่ยวกับชื่อตำแหน่ง ระดับ หน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้เพื่อรายละเอียดเหล่านั้นที่แสดงออกจะได้เป็นข้อมูลที่ช่วยให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารเข้าใจได้ด้วย
 
2. การกำหนดกรอบเวลา (time-framed)
                คือควรจะมีการกำหนดขั้นตอนของเวลาเป็นรายละเอียดเป็นขั้นๆ ที่ต้องใช้และต้องการกระทำสิ่งต่างๆที่หวังการก้าวหน้าตามลำดับขั้นที่ได้วางไว้ ซึ่งการมีกรอบเวลาจะเป็นแนวทางหรือเครื่องช่วยเตือนว่าจะต้องทำอะไรเสร็จบ้าง จึงจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายอาชีพได้ตามกำหนดเวลา
 
3. การพิจารณาความเป็นไปได้ (attainable)
                ภายหลังจากการกำหนดรายละเอียดของเป้าหมายไว้ชัดเจนและมีกรอบเวลาไว้แล้ว สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่ต้องทำ คือ การประเมินโอกาสที่จะมีทางบรรลุเป้าหมายตามเวลาที่ระบุไว้ว่ามีเพียงใด วิธีการประเมิน คือ ประเมินถึงความชำนาญและความสามารถของบุคคล สภาพของโอกาสและข้อจำกัดขององค์การที่มีอยู่ ซึ่งหมายรวมถึงการประเมินภาวการณ์แข่งขันที่ต้องเผชิญด้วย
 
4. การวัดผล (measurable)
                ควรจะสามารถกระทำได้ตลอดทาง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการทบทวนประเมินความเหมาะสมของเป้าหมายที่กำหนดไว้ครั้งแรกพร้อมกับการมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงได้ การวัดผลอาจเป็นการวัดผลตามเป้าหมายก็ได้ แต่วิธีง่ายกว่าที่ทำได้เสมอ คือ การวัดผลด้วยการกำหนดวันที่ที่จะทำสิ่งต่างๆ ว่าได้ทำแล้วหรือไม่
 
5. การเปิดเผยให้เห็นทั่วกัน (visible)
                ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือโดยใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ และแก้ไขจากการเทียบกับทะเบียนข้อมูลคุณสมบัติหรือความชำนาญต่างๆ กับทำเนียบตำแหน่งที่จะได้จัดแผนความก้าวหน้าให้ดำเนไปโดยถูกต้องตามเป้าหมาย
 
6. ความสอดคล้องเข้ากันได้ (relevant)
                ข้อที่ควรพิจารณาที่สำคัญ คือ ต้องดูเป้าหมาย สอดคล้องเข้ากันได้กับความชำนาญ ความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จำเป็นประการอื่นๆ หรือไม่ และพิจารณาต่อไปว่าเป้าหมายนั้นตรงกับความต้องการส่วนตัวของเขาบ้างหรือไม่
 
 
ที่มา: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 11 ) โดย รศ.ธงชัย สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM