เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์ : SIAMHRM.COM

เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์


    
เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์
 
 
 
1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน และมีความเข้าใจองค์การนั้นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ขององค์การ
 
2. เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสนใจเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
 
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน สนใจเรียนรู้ปรับปรุงวิธีการสัมภาษณ์งานขององค์การ และเป็นตัวคูณเผยแพร่ได้
 
4. มีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกอบรม การดำเนินการและการประเมินผลการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง
 
5. เกณฑ์ที่ใช้ไม่ควรจำกัดตามระดับตำแหน่ง หน้าที่ และอาวุโสของกรรมการเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงสัดส่วนกรรมการชาย หญิง เข้ากับลักษณะงานที่เปิดทำการสัมภาษณ์
 
6. หากเป็นกรรมการที่เคยทำการสัมภาษณ์งานมาก่อนหน้านี้ ควรพิจารณาถึงประวัติของการเป็นกรรมการสัมภาษณ์ ลักษณะแนวโน้มของการให้คะแนนการเต็มใจให้ความร่วมมือ
 
 
การจัดคณะกรรมการสัมภาษณ์แต่ละโต๊ะสัมภาษณ์ควรคำนึงถึงประวัติการให้คะแนน วิธีการสัมภาษณ์ของกรรมการสัมภาษณ์ นอกเหนือจากพิจารณาตำแหน่งของกรรมการ ตำแหน่งที่สัมภาษณ์ นอกจากนี้ในการดำเนินการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ควรมีการสับเปลี่ยนกลุ่มกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อความเหมาะสม อาทิ จัดกรรมการที่มีแนวโน้มจะให้คะแนนที่ “เข้มงวด” เข้ากับกรรมการที่ “ใจดี” กรรมการที่มีประสบการณ์กับกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นต้น Dipboye, Gaugler, Hayes& Parker (2001)  เสนอแนะว่า ควรคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์โดยให้ทดลองระเมินผู้สมัครผ่านทางวิดีทัศน์ กรรมการที่ประเมินได้ถูกต้องแม่นยำ อย่างคงเส้นคงวาเท่านั้นที่จะได้รับเชิญให้เป็นกรรมการสัมภาษณ์งาน
 
 
 
ที่มา: การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง: จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี (ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย)
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM