นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี : SIAMHRM.COM

นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี-   เราจะดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โดยไม่ต้องเรียกร้อง
 
-   พนักงานทุกคนเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน
 
-   บริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับเป็นที่พึ่งของพนักงาน
 
-   “สร้างคน” ก่อน “สร้างงาน”
 
-    บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น
 
-    ส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน และครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
 
-    ทุกเรื่องมีวิธีแก้ไขที่เป็นธรรม บริษัทจะเอาใจใส่ทุกปัญหาโดยระบบการปรึกษาหารือ เป็นต้น

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM