องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์ : SIAMHRM.COM

องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์


    
องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์
 
 
1. กรรมการคนที่1 ได้แก่
 
                ผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์การที่เปิดรับตำแหน่งนั้น บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานด้วย นอกจากจะเป็นการให้เกียรติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคลที่ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ , ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) เห็นสมควรว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะงานความรับผิดชอบแล้วยังเป็นกลวิธีของการสร้างความเข้าใจ การยอมรับแนวปฏิบัติของการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างให้แก่หน่วยงานนั้นๆ อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์การต่อไปด้วย
 
2. กรรมการคนที่2 ได้แก่
 
                นักจิตวิทยา หรือผู้ที่มีความรู้ ความสนใจด้านพฤติกรรมศาสตร์และการประเมินบุคคล เพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมโดยภาพรวม ภาษาท่าทางของผู้สมัคร หากกรรมการคนที่2นี้ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะงาน ความเป็นมาและนโยบายต่างๆขององค์การด้วยก็จะเป็นการดี
 
3. กรรมการคนที่3 ได้แก่
 
                เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารบุคคล ฝ่ายบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ผู้ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน เพื่อที่จะได้ทราบว่าสิ่งที่ตนได้คิดออกแบบไว้ เมื่อได้รับการนำมาปฏิบัติ มีความเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มเติม อาจได้แก่ นักวิชาการด้านนั้นๆ หรือผู้ที่เข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในตำแหน่งที่เปิดรับ
 
 
 
ที่มา: การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง: จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี (ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM