ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของคำบรรยายลักษณะงาน : SIAMHRM.COM

ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของคำบรรยายลักษณะงาน


    
ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของคำบรรยายลักษณะงาน
 
 
Craig Schneier ซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านการบริหารงานบุคคลผู้หนึ่งได้เขียนบทความให้ข้อคิดเห็นว่า คำบรรยายลักษณะงานส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสมบูรณ์และมีข้อบกพร่องในแง่มุมหนึ่งก็คือ มักจะมิได้มีพื้นฐานครอบคลุมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพฤติกรรม Schneier ได้เสนอแนะขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นจะช่วยในการพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของงานให้บรรลุวัถตุประสงค์ดังนี้คือ
 
  1. พิจารณาจากเป้าหมายของงานและพยายามกำหนดเป็นรูปของคำที่เกี่ยวข้องแสดงถึงพฤติกรรมที่เป็นผลสุดท้าย (terminal behaviors) ให้มาก (กล่าวคือ พยายามที่จะพูดว่าผู้ทำงานนั้นได้ทำงานจริงๆอย่างไร
  2. มีการบันทึกงานต่างๆที่จำเป็นสำหรับผลงานที่ประสงค์อยากจะได้
  3. พยายามแยกแยะข้อแตกต่างระหว่างงานประจำที่ทำอยู่จำเจข และงานพิเศษที่จะต้องทำเป็นกรณีจำเพาะ
  4. พยายามพิจารณาให้กว้างถึงทางเลือกของวิธีอื่นๆ ที่จะต้องปฏิบัติในงานนั้นๆ
  5. ระบุเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด ถ้าหากคำที่บรรยายถึงพฤติกรรมปรากฏที่แจ้งชัด และมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จผล
  6. ให้ระบุข้อดีและข้อเสียของสภาพที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำงาน และจะให้บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุตามมาตรฐานที่ระบุไว้
  7. ให้ระบุข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่นตำแหน่ง เงินเดือน หรือ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา
  8. ให้บรรยายถึงคุณลักษณะของงาน การศึกษา ประสบการณ์ ระดับที่จำเป็นและต้องการ
 
หากได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนี้แล้ว คำบรรยายลักษณะงานซึ่งเดิมมีลักษณะทำได้เพียงหยาบๆ คือมีเฉพาะเป้าหมายของงาน (job objectives) ก็จะถูกสรุปขึ้นใหม่เป็นข้อมูลที่อธิบายถึงข้อความต่างๆที่แสดงถึงสิ่งที่พฤติกรรมพื้นฐาน (behaviorally based) ก็จะช่วยให้เห็นได้ชัดเจนและสมบูรณ์ ขึ้นเป็นคำบรรยายลักษณะงานที่ดี
 
 
การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
โดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM