การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ : SIAMHRM.COM

การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ


    
การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ
 
 
 
ส่วนประกอบและเนื้อหาของคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ (Job Specification) นั้นจะเป็นเช่นไรย่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การ แต่โดยทั่วไปแล้ว หัวข้อสำคัญที่จำเป็นต้องมีอยู่ในข้อความระบุคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการนั้นควรจะต้องประกอบด้วย
1.ความชำนาญ (skill)  คือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานดังกล่าว การระบุคุณสมบัติทางด้านการศึกษานี้ มักจะระบุว่าได้รับประกาศนียบัตร ปริญญา หรือใบรับรองอย่างไร หรือสำเร็จการอบรมศึกษาในทางสาขาวิชาใด ด้านใด
 
สำหรับประสบการณ์ก็เช่นเดียวกัน มักจะมีการกำหนดจำนวนเดือนหรือจำนวนปีขั้นต่ำของงานที่ต้องเคยผ่านมาแล้วก่อนที่จะมาทำงานใหม่นี้
 
นอกจากนี้ ในส่วนของการระบุความชำนาญ ยังอาจมีการระบุถึงชนิดของความรู้เฉพาะอย่างที่ต้องการ  ทำนองเดียวกันการระบุถึงความสามารถในการใช้ความคิด หรือใช้มือหรืออื่นๆ ที่ผู้ทำงานจะต้องมีไว้เพื่อที่จะสามารถทำงานนั้นๆ ได้โดยมีประสิทธิภาพ
 
2.ความพยายาม (effort)  หมายถึง การระบุสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีเกี่ยวกับการใช้ความคิดและการใช้แรงกายของงานนั้นที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ สำหรับความต้องการด้านการใช้ความคิดนั้นอาจมีการระบุถึงการใช้ความคิดและสายตา ตลอดจนมีความตึงเครียดหรือความกดดันทางจิตใจ ตัวอย่างเช่น ถ้า เป็นการใช้แรงกายก็ต้องมีการระบุถึงจำนวนน้ำหนักที่ต้องยก การเดินไปเดินมา ก้มๆ เงยๆ และกิจกรรมทางร่างกายอื่นๆ ที่ต้องทำในขณะทำงานนั้น
 
3 ความรับผิดชอบ  (responsibility)   งานเกือบทุกงานล้วนแต่ต้องมีลักษณะของความรับผิดชอบที่ผู้ทำงานต้องมีอยู่เสมอ ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง เช่ นรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องจักร วัตถุดิบและทรัพย์สินอื่นๆ หรือรับผิดชอบต่อปริมาณและคุณภาพของการผลิตและการควบคุมต้นทุน หรือการออกความคิดริเริ่ม หรือการตัดสินจ่างๆ และสำหรับในกรณีของงานด้านการบังคับบัญชาความรับผิดชอบที่สำคัญก็คือ การรับผิดชอบต่อผลงานและความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งอาจมีการระบุจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องปกครอง และระบุความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำอยหู่
 
4.  สภาพของงาน (job conditions)  หมายถึงการระบุให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม ที่เป็นกายภาพรอบๆ งานนั้น อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ทำงานนั้นๆ เช่น การระบุถึงสภาพที่จะต้องเผชิญกับสภาวะที่ไม่สะดวกสบาย ร้อนมาก ฝุ่นละอองมาก มีกลิ่น หรือเสียงดัง เป็นต้น นอกจากนี้ ถ้าหากมีการเสี่ยงอันตรายที่จะมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ทำงานแล้ว ก็ต้องระบุเอาไว้ด้วย
 
 
การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
โดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM