การให้ออกและการไล่ออก : SIAMHRM.COM

การให้ออกและการไล่ออก


    
การให้ออกและการไล่ออก
 
 
การให้ออก หมายถึง  การให้พนักงานอกจากบัญชีเงินเดือนหรือหยุดการจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น ในกรณีของการครบสัญญาหรือการเลิกจ้างตามสิทธิกฎหมายหรือระเบียบของบริษัท
 
การไล่ออก หมายถึง การให้พนักงานออกไปอย่างถาวรจากการจ่ายเงินเดือน ส่วนใหญ่มักจะเป็นเพราะการประพฤติผิดหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนด ซึ่งเป็นความผิดของบุคคลนั้นโดยตรง  สาเหตุของการเลิกจ้างหรือการให้ออกนั้น ส่วนมากมักเกิดขึ้น จากปัญหาด้านการตกต่ำทางเทคนิค และการไล่ออกนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน หรือการประพฤติไม่เหมาะสมและผิดระเบียบ
 
 
ที่มา : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM