ประเภทการเลื่อนระดับตำแหน่งงาน : SIAMHRM.COM

ประเภทการเลื่อนระดับตำแหน่งงาน


    
ประเภทการเลื่อนระดับตำแหน่งงาน
 
 
 
การเลื่อนระดับตำแหน่งงานมี 4 ประเภท ได้แก่
 

  เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในการว่าจ้าง

  เป็นไปตามทุนการศึกษาที่องค์กรจัดสรรให้  ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่จะมีนโยบายการให้ทุนการศึกษาพนักงานเพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน  เมื่อพนักงานผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วจะบรรจุในตำแหน่งงานที่สูงกว่าเดิม

 เพื่อเหตุผลทางการบริหาร เนื่องจากบางครั้งในบางสถานการณ์ จำเป็นต้องแต่งตั้งพนักงานที่หย่อนคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานเติบโตตามสายอาชีพไม่ทัน หรือการวางแผนพัฒนาสายอาชีพขาดประสิทธิภาพหรือมีความจำเป็นทางการบริหาร

 เป็นไปตามเกณฑ์ปกติขององค์กร  ที่ต้องมีการประเมินความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งงาน

 
องค์กรส่วนใหญ่ จะกำหนดเป็นระเบียบขององค์กรเพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเมื่อพนักงานรับทราบทุกคนถือว่าเกิดความชอบธรรม อย่างไรก็ดี  ประเภท 1 – 3  องค์กรไม่สมควรนำมาใช้บ่อย เพราะจะเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจพนักงานโดยรวม
 
 
กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน
โดย : ประเวศน์  มหารัตน์สกุล

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM