กรณีศึกษาของญี่ปุ่น เรื่องระบบอัตราตามชิ้นงาน กรณีที่ 2 : ใช้มูลค่ายอดการผลิตเป็นฐาน : SIAMHRM.COM

กรณีศึกษาของญี่ปุ่น เรื่องระบบอัตราตามชิ้นงาน กรณีที่ 2 : ใช้มูลค่ายอดการผลิตเป็นฐาน
    กรณีศึกษาของญี่ปุ่น เรื่องระบบอัตราตามชิ้นงาน 

กรณีที่ 2 :   ใช้มูลค่ายอดการผลิตเป็นฐาน

 

 
บริษัท 2 เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร  มีพนักงาน 230 คน  เช่นเดียวกับบริษัท 1   (ตัวอย่าง กรณีศึกษาที่ 1) บริษัท 2  ก็ต้องการกระตุ้นพนักงานให้เพิ่มยอดผลิต ระบบอัตราตามชิ้นงานของบริษัท 2  ขึ้นอยู่กับเครื่องจักร และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ผลิตได้ในช่วงเวลาที่กำหนด มูลค่าของเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้หาได้จากผลคูณของปริมาณการผลิต  และราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้น Y % ของมูลค่าการผลิตที่คำนวณได้  จะถูกกันไว้เป็นกองทุนโบนัสทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น สูตรของบริษัทจึงมีดังนี้
 
โบนัสทั้งหมด  =  ปริมาณการผลิต x   ราคาเฉลี่ยต่อชิ้น x Y %
 
 
จำนวน Y %  ได้มาจากการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน และไม่ได้บอกค่าจริงๆไว้
 
ที่ไม่เหมือนกับบริษัท 1 ก็คือ บริษัท 2 ไม่ได้ให้โบนัสแก่พนักงานจำนวนเท่ากัน  จำนวนโบนัสที่พนักงานแต่ละคนได้ในบริษัท 2 จะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของหน้าที่งาน ประสบการณ์ผลงาน  และการมาทำงาน คะแนนการประเมินของมาตรการเหล่านั้นจะถูกสรุปไว้เป็นจำนวนคะแนนสำหรับลูกจ้างแต่ละคนแล้วคะแนนเหล่านี้ก็ถูกคูณด้วยราคาต่อหน่วยต่อคะแนนเพื่อหาโบนัสของลูกจ้างแต่ละคน  สูตรในการหาโบนัสของแต่ละคน คือ
 
 
โบนัสของแต่ละคน =  จำนวนคะแนนของพนักงาน x  ราคาต่อหน่วยต่อคะแนน
 
 
แม้จะไม่ได้กล่าวไว้ บริษัทก็ต้องรู้จำนวนคะแนนทั้งหมดของพนักงานทุกคนตั้งแต่แรกก่อนที่จะจ่ายโบนัสได้ จำนวนโบนัสทั้งหมดที่คำนวณได้  จะถูกหารด้วยจำนวนคะแนนทั้งหมด เพื่อให้ได้ราคาต่อหน่วยต่อคะแนนคูณกับจำนวนคะแนนของคนงานแต่ละคน  เพื่อหาจำนวนโบนัสที่ควรจะได้สำหรับปีนั้น
 
 
 
ค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น
 
โดยคุณ  : ธัญญา  ผลอนันต์
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM