วิธีการอบรมแบบ Job instruction training : SIAMHRM.COM

วิธีการอบรมแบบ Job instruction training


    
วิธีการอบรมแบบ Job instruction training
 
 
 
 
ลำดับแรก ที่ท่านจะต้องทำเพื่อให้มีการเตรียมตัวพร้อมสำหรับการสอนงาน คือ
 
  1. กำหนดและตัดสินว่า ถ้าจะให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและถูกต้องแล้ว เขาจะต้องได้รับการสอนในเรื่องอะไรบ้าง
  2. จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้มีพร้อมไว้ทุกอย่าง ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และวัตถุดิบ
  3. จัดที่ทำงานให้ถูกต้องเหมาะสม และให้เป็นรูปแบบเดียวกันที่ต้องการหรือหวังว่าจะให้พนักงานให้อยู่ในสภาพที่กำหนดตลอดเวลา
    1. จากนั้นให้ลงมือสอนงานแก่พนักงาน โดยปฏิบัติตามลำดับทั้ง 4 ขั้น ดังนี้
 
ขั้นที่ 1    เตรียมการ (เกี่ยวกับตัวผู้เข้าอบรม)
 
                ก.   ให้ผู้เข้าอบรมอยู่ในสภาพที่พร้อม
                ข.   ค้นหาข้อเท็จจริงว่าผู้เข้าอบรมไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานอะไรบ้าง
                ค.   กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้งานให้มากไว้
 
ขั้นที่ 2   การแสดงให้ดู (ถึงวิธีทำงานและความรู้เกี่ยวข้องกับการทำงาน)
 
                ก.   โดยวิธีบอกกล่าว ชี้ให้เห็น ให้อรรถาธิบาย และตั้งคำถาม เพื่อที่จะให้ความรู้ใหม่และวิธีทำงานใหม่ที่ถูกต้องให้
                       เห็นปรากฏออกมา
                ข.   ให้คำแนะนำที่ชัดแจ้ง ครบถ้วน ทีละจุดอย่างช้าๆ
                ค.   ตรวจสอบว่าเข้าใจหรือไม่ พร้อมกับการตั้งคำถามและทดลองทำให้ดูซ้ำอีกครั้ง
                ง.    จนกว่าจะแน่ใจว่าผู้เข้ารับกรอบรมได้เข้าใจจริงๆ
 
ขั้นที่ 3  ให้มีการทดลองทำเอง
 
                ก.   ทดสอบผู้เข้าอบรมโดยให้ทดลองทำงานนั้นด้วยตนเอง
                ข.   ตั้งคำถามบ่อยๆ โดยเริ่มต้นด้วยการถามว่าทำไม อย่างไร เมื่อใด ที่ไหน
                ค.   สังเกตการณ์การทำงานแล้วคอยแก้ไขข้อผิดพลาด และถ้าจำเป็นก็ทดลองทำให้ดูใหม่อีกครั้ง
                ง.    ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งแน่ใจว่าผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแล้ว
 
ขั้นที่ 4  การติดตามผล
 
                ก.   มอบให้ผู้เข้าอบรมไปลงมือทำงานด้วยตนเอง
                ข.   หมั่นตรวจสอบบ่อยๆ ว่าผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติถูกต้องตามคำแนะนำ
                ค.   ถอนการควบคุมให้น้อยลง และติดตามโดยใกล้ชิดจนกระทั่งแน่ใจว่าผู้เข้าอบรมทำได้ดีพอ จนสามารถใช้วิธี
                      ควบคุมตามธรรมดาปกติได้
 
 
ข้อควรจำ : ถ้าผู้เข้าอบรมมิได้เรียนรู้อะไรเลย ก็ย่อมแสดงว่าผู้สอนมิได้สอนอะไรเลย
 
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM