ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน : SIAMHRM.COM

ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน


    
ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน
 
 
 
ผู้บริหารและผู้ชอบในฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นที่จะต้องคอยคิดตามเหตุการณ์หรืออาการต่างๆ ที่เป็นสิ่งบอกเหตุ ที่ช่วยให้ทราบถึงปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน ปัญหาความจำเป็นเรื่องการฝึกอบรมส่วนใหญ่มักจะเป็นผลจากการสังเกตเห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 
  1. พนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  2. การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
  3. การเกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองวัสดุและมีของเสียมาก
  4. ต้องมีการซ่อมเครื่องจักรบ่อยๆ
  5. มีพนักงานถูกย้ายงาน ตลอดจนลาออกบ่อย
  6. เมื่อได้รับทราบปัญหาจากรายงานของพนักงานที่วิเคราะห์ได้ว่าผลผลิตมีประสิทธิภาพต่ำ
  7. เมื่อปรากฏว่าพนักงานเริ่มมีการปฏิบัติงานต่างวิธีกันในการปฏิบัติงานชนิดเดียวกัน ทำให้ผลงานที่ได้ออกมาผิดเพี้ยนไปคนละทาง
  8. เมื่อเกิดปัญหาพนักงานเหน็ดเหนื่อยมาก มีอาการเหน็ดเหนื่อยและท้อถอยในการปฏิบัติงาน
  9. เมื่อพนักงานคั่งค้างสุดดุดลง ณ จุดต่างๆ
  10. เมื่อพนักงานไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
 
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม ซึ่งหัวหน้างานและผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องคอยสังเกตติดตามเพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาได้ทันการ
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM