เทคนิคของ Job ladders และ Job posting : SIAMHRM.COM

เทคนิคของ Job ladders และ Job posting


    
เทคนิคของ Job ladders และ Job posting
 
 
 
เครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ที่จะให้พนักงานได้มีโอกาสเห็นถึงหนทางที่จะก้าวหน้าและเลื่อนชั้นต่อไป ก็คือ
 
  1. Job ladders หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Promotion ladders”  ซึ่งหมายถึง แผนผังที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะก้าวหน้าจากงานหนึ่งไปยังอีกงานอื่นๆ ได้ทั้งในแนวนอนและการเลื่อนไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นไป
 
ในการใช้แผนแสดงความก้าวหน้านี้ ปกติมักจะต้องมีการให้รายละเอียด เช่น อัตราเงินเดือน ประสบการณ์และการอบรมที่ต้องการต่างๆ  Job ladders  นี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเป็นอันมาก ที่จะได้เห็นถึงแนวทางก้าวหน้าต่อไป ได้ภายในองค์การ และยังช่วยให้สามารถทำการวางแผนจัดเตรียมการอบรม และฝึกฝนหาประสบการณ์ในสิ่งต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับการนำมาใช้เสริมสร้างความสำเร็จในเป้าหมายงานอาชีพ
 
นอกจากนี้ ผังความก้าวหน้าของงานอาชีพงานยังเป็นประโยชน์ประการสำคัญสำหรับช่วยจัดการที่จะสามารถตรวจสอบสภาพให้รู้ถึงความเป็นไปของตำแหน่งงานทุกชนิดที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เพื่อหาทางขยายตำแหน่งหรือคลี่คลายปัญหาการตีบตันของตำแหน่งให้ก้าวหน้าต่อไปได้  และเพื่อสำหรับการพิจารณาจัดแผนการอบรมและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพงานต่างๆ
 
  1. Job posting  เป็นวิธีการง่ายๆ ที่หลายองค์การนิยมใช้เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานหาความก้าวหน้าโดยเลื่อนขั้นหรือโยกย้ายไปทำงนที่ชอบตามระบบนี้ เมื่อมีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นเมื่อใดก็จะมีการแจ้งให้ทราบในข่าวสารหรือในตู้ประกาศ ซึ่งจะระบุถึงความสามารถ ประสบการณ์ และอายุงานที่จำเป็น ซึ่งพนักงานก็จะมีสิทธิ สมัครในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่นี้ได้
 
ที่มา :  รองศาสตราจารย์ ธงชัย  สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM