หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน : SIAMHRM.COM

หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน


    
ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) คือ กระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในการประเมินผลและการบริหารพฤติกรรม (Behavior) และผลที่ได้ (Outcomes)  จากการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยทั่วไป การประเมินจะถูกดำเนินกรโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงพนักงานและการประเมินนี้จะถูกพิจารณาทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง
 
ดังนั้น บุคคลทุกคนในองค์การที่ทำการประเมินคนอื่นๆ จะต้องถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชาของตนเองซึ่งตามที่เห็นในระยะต่อมาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานแบบผู้บังคับบัญชาประเมินผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (Boss – rates- subordinate)  ไปบ้าง แต่การปฏิบัติแบบดังกล่าว ก็เป็นการจัดระเบียบซึ่งเป็นที่นิยมกันมากที่สุด การที่ผู้บังคับบัญชากระทำสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาแต่เพียงอย่าเดียวนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีผู้บังคับบัญชาควรจะคิดร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน วางแผนที่จะแก้ไขข้อบกพร่องสร้างจุดแข็ง และพัฒนาบุคคล เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติงานและการวางแผนพนักงานต้องปฏิบัติพร้อมกันไป
 
 
 
ที่มาโดย :  รองศาสตราจารย์ ผุสดี  รุมาคม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM