กระบวนการหรือขั้นตอนของการวางแผนกำลังคน : SIAMHRM.COM

กระบวนการหรือขั้นตอนของการวางแผนกำลังคน


        
กระบวนการหรือขั้นตอนของการวางแผนกำลังคน
 
 
กระบวนการของการวางแผนกำลังคนที่สำคัญขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ด้าน คือ
 

 ด้านบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Manpower inventory) จะต้องมีพร้อมทั้งในแง่ของข้อมูลแล รายละเอียดว่า กำลังคนในปัจจุบันที่มีอยู่นั้นในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างไรบ้าง

 การคาดการณ์กำลังบุคคลในอนาคต (Manpower forecast)  ต้องมีการคาดการณ์และระบุไว้พร้อมว่า ในระยะเวลาข้างหน้าในอนาคตที่กำหนดไว้นั้นกำลังบุคคลที่ต้องการมีอะไรเท่าไหร่ อย่างไรบ้าง ทั้งในแง่ของจำนวนรวมและแยกประเภท ตลอดจนเป็นการระบุเป็นรายละเอียดลงไปถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความชำนาญงาน พื้นฐานการศึกษา  และประสบการณ์
 
 แผนกำลังคน  (Manpower  plans) หรือแผนเฉพาะที่แน่นอนสำหรับที่จะนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อเสริมส่วนที่ขาดระหว่างข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นจากกำลังคนที่คาดการณ์และกำลังคนที่มีอยู่
 
 

ตามภาพย่อมชี้ให้เห็นถึง
 
ก.   กำลังคนที่มีอยู่เพื่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
 
ข.   ที่ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอันสืบเนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่น การโยกย้าย การเลื่อนขั้นและการลาออก ที่จะให้องค์การ
      ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
 
ค.   การคาดการณ์ธุรกิจใหม่ในอนาคต ย่อมจะอำนวยให้เราทราบถึงภารกิจที้ต้องทำและกำลังที่ต้องการใช้พิจารณา
 
ง.   โดยเหตุที่องค์ประกอบของกำลังบุคคลที่ต้องการในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นเอาจากผลของการเปลี่ยนแปลงในแง่ต่างๆ ของ
      กำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นแผนปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังบุคคลที่ต้องการจึงต้องทำขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับ
      การโยกย้าย อบรมและพัฒนาคนเก่า หรือจัดหาคนใหม่
 
ที่มา :  รองศาสตราจารย์ ธงชัย  สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM