ปัจจัยแวดล้มที่มีผลกระทบต่ออาการวางแผนกำลังคน : SIAMHRM.COM

ปัจจัยแวดล้มที่มีผลกระทบต่ออาการวางแผนกำลังคน


    
ปัจจัยแวดล้มที่มีผลกระทบต่ออาการวางแผนกำลังคน
 
 
 
การวางแผนกำลังคนจะมีประสิทธิภาพกระทำได้ดีเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้
 

  การมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาประโยชน์ความก้าวหน้าของเป้าหมายองค์การ  ถ้าหากองค์การมีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความกว้าหน้าในแง่ความมั่นคงและการเจริญเติบโตแล้ว โอกาสที่ผู้บริหารจะได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก็จะดีมากในกรณีเช่นนี้ การวางแผนเพื่อความก้าวหน้าจะมีความสำคัญยิ่ง และยิ่งกว่านั้น ถ้าหากเป้าหมายขององค์การได้ยกระดับสูงขึ้นเพื่อให้มีการเติบโต และขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้ว โอกาสที่สมบูรณ์ของการวางแผนกำลังคนก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์การที่จะต้องจัดเตรียมพนักงานที่จะจ้างเข้ามาในอนาคต

 นโยบายรัฐบาล  ถ้ารัฐบาลได้มีการดำเนินนโยบายที่จะให้มีความเป็นธรรมในการว่าจ้าง และมีการเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้ว ในกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นปัจจัยทีมีผลทางอ้อมที่จะบังคับให้องค์การต่างๆหันมาให้ความสนใจต่อการวางแผนกำลังคนต่อพนักงานกลุ่มต่างๆ เช่น แรงงาน สตรี หรือแรงงานพิเศษ เช่น แรงงานเยาวชน ตลอดจนผู้ใช้แรงงานที่มีอายุน้อย หรือแม้แต่กลุ่มอาชีพที่มีการควบคุมมาตรฐานโดยราชการ เช่น งานสอบบัญชี  งานวิศวกรรมที่จำเป็นต้องได้มาตรฐาน ตลอดจนการสงวนอาชีพและการยอมรับในการปฏิบัติในทางวิชาชีพ เช่น ทางสถาปนิกและทางการแพทย์ เป็นต้น

  เงื่อนไขของตลาดแรงงาน ปัจจัยนี้นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันและมีผลกระทบไม่น้อยต่อการวางแผนกำลังคน หากสภาพแรงงานมีลักษณะการว่างงานมากแล้ว การวางแผนกำลังคนย่อมทำได้ง่ายกว่า แต่ถ้าเป็นแรงงานซึ่งต้องแย่งกันและมีการว่าจ้างอยู่ในอัตราสูง ในกรณีเช่นนี้ การวางแผนกำลังคนก็มีความสำคัญยิ่งขึ้น

  ประเภทของบุคคลที่จะว่าจ้าง  และงานที่เกี่ยวข้องที่จะให้บุคคลที่ว่าจ้างเข้ามาทำงาน  นับได้ว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน หากเป็นกำลังคนที่ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญการวางแผนก็ไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจมากนัก แต่ถ้าเป็นพนักงานที่ต้องมีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น พนักงานขาย หรือพนักงานเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่หายาก การวางแผนกำลังคนที่สมบูรณ์ที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าและอบรมโดยใช้เวลานานๆ ก็จำเป็นที่ต้องมุ่งสนใจและทำให้พร้อมมูลเป็นพิเศษ นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวในบางครั้งสำหรับการรับพนักงานบางกลุ่ม สหภาพแรงงานหรือกลุ่มวิชาชีพที่ต้องการจะยกระดับอาชีพของงานก็มักจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ หรือเงื่อนไข หรือการรวมตัวในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการวางแผนกำลังคนก็จำเป็นต้องก้าวหน้าหรือตามทันโดยมีคุณภาพเพื่อรับกับปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ

 
เรื่องเหล่านี้จะพิจารณาเห็นได้ไม่ยาก เมื่อดำเนินไปถึงขั้นตอนของการจัดทำการวางแผนกำลังคนอย่างแท้จริง ซึ่งนักบริหารงานบุคคลควรจะได้สังเกตเห็นว่าปัจจัยแต่ละตัวได้มีอิทธิพลต่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน และปัญหาใน อนาคตในแง่มุมต่างๆอย่างไรบ้าง
 
 
 
ที่มา :  รองศาสตราจารย์ ธงชัย  สันติวงษ์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM