สายความก้าวหน้าที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้ : SIAMHRM.COM

สายความก้าวหน้าที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้
1. ต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เป็นจริงในรูปแบบต่างๆ เช่นการหมุนเวียนเคลื่อนย้ายภายในบริษัท ทั้งในแนวราบ แนวดิ่ง รวมทั้งสัดส่วนตัวอย่างของการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนดังกล่าวด้วยได้ยิ่งดี

2. ต้องแสดงให้เห็น (อย่างไม่เป็นทางการ) เนื้อหาสาระของงาน ลำดับก่อนหลัง ลักษณะขององค์กรและความต้องการของฝ่ายบริหาร (Management Needs)

3. เงื่อนไขในการพิจารณาค่าตอบแทนในทุกระดับตำแหน่ง (มีความยืดหยุ่นแค่ไหนเพียงใด) ตั้งแต่ระดับพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชารวมทั้งเงื่อนไขอื่นที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

4. ทักษะพิเศษ ความรู้พิเศษ หรือปัจจัยอื่น ที่สามารถทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการศึกษาสาขาอะไร อายุ หรือประสบการณ์ด้านใด เป็นต้น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM