อุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การ : SIAMHRM.COM

อุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การอุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การ
 
 
บริษัทเอกชนโดยทั่วไปจะจัดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล เป็นแผนกหนึ่งในสี่ของสายงานบริหารงานบุคคล คือ แผนกสรรหาและคัดเลือก  แผนกบริหารค่าจ้างและเงินเดือน แผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ แผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ในทัศนะของผู้บริหาร (อาจเป็นเจ้าของกิจการ) มักจะมองมไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ด้วย สาเหตุหลายประการคือ
  1. หน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่ค่อยมีรายรับ ยกเว้นเอกชนที่มีลักษณะเป็นกลุ่มบริษัทและมีศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่มอาจจัดหลักสูตร และเก็บค่าเข้าอบรมจากกลุ่มบริษัทได้
  2. การฝึกอบรมและพัฒนาโดยทั่วไปไม่มีข้อผูกมัดผู้เข้าฝึกอบรม ว่าต้องทำงานให้บริษัทจนเกษียณอายุ ดังนั้นพอฝึกอบรมและพัฒนาเสร็จก็ลาออกจากบริษัทไป ดังนั้นเจ้าของกิจการอาจเห็นเป็นการสูญเปล่าในการลงทุนได้
  3. มีตลาดวิชาการภายนอก มีการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลมากมาย นับว่าเป็นคู่แข่งของหน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลโดยตรง เพราะเจ้าของกิจการอาจคิดอยู่เสมอว่าไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานนี้ก็ได้ ส่งพนักงานไปเข้ารับสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจประหยัดกว่า
  4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการฝึกอบรมต่อเนื่องและอาศัยเวลาพอสมควรจึงจะสามารถประเมินผลได้ ซึ่งไม่อาจทันใจเจ้าของกิจการซึ่งต้องการเห็นผลโดยทันที
 
 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่างานทางด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลเป็นงานที่ท้าทายและสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ บางครั้งอาจต้องดำเนินการฝึกอบรมทุกกระบวนการด้วยตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นงานที่ได้แสดงความสามารถด้านฝึกอบรม ถ้าทำสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายก็จะมีการตอบรับ ยอมรับในความสามารถ ทางด้านการพัฒนาของผู้จัดโครงการฝึกอบรม หรือหน่วยงานฝึกอบอบรม.
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM