ความสำคัญในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม : SIAMHRM.COM

ความสำคัญในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมความสำคัญในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
 
 
 
ตามที่ทุกท่านเคยทราบแล้วว่าการฝึกอบรมนั้นมิใช่เป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการอย่างเลื่อนลอยแต่การฝึกอบรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีระเบียบแบบแผน มีกระบวนการ ขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้นการดำเนินการในลักษณะนี้เท่านั้น จึงจะสามารถทำให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มกับเวลาและค่าใช้จ่าย ที่ต้องสูญเสียไป
 
ในกระบวนการของการฝึกอบรมทั้ง 4 กระบวนการ ซึ่งได้แก่ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม การดำเนินการฝึกอบรม การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมนั้น จะเห็นได้ว่าการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมนั้น เป็นขั้นตอนแรกของการฝึกอบรม เฉพาะฉะนั้น จึงเป็นขั้นตอนสำคัญมาก เพราะเท่ากับเป็นการกำหนดขั้นตอนอื่นที่ติดตามมากล่าวคือความจำเป็นในการฝึกอบรม จะเป็นตัวกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม กำหนดเนื้อหาของหลักสูตร รวมทั้งยังเป็นตัวกำหนดมาตรฐานที่จะนำมาประเมินผล และติดตามผลอีกด้วย ดังนั้นถ้าจะถือว่าการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจของการฝึกอบรมก็ว่าได้
 
จึงสามารถสรุปความสำคัญในการหาความจำเป็นได้ดังนี้
 
  1. ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความแน่นอนชัดเจน
  2. ช่วยกำหนดเนื้อหาหลักสูตร
  3. เป็นแนวทางในการวางโครงการฝึกอบรม
  4. เป็นตัวแบบในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM